لینک های دسترسی

افتتاح جلسۀ سران در مورد مواد غذايي با در خواست اقدام عاجل براي کاهش قيم


ملل متحد براي کاهش بحران جهاني مواد غذايي اتخاذ اقدام عاجل را درخواست کرده که بگفتۀ مامورين، مليون ها انسان را در سرتاسر جهان بسوي فقر و آستانۀ فاقگي تهديد ميکند.

بان کيمون منشي عمومي موسسۀ ملل متحد امروز سه شنبه در اين جلسۀ بين المللي مواد غذايي سران در روم خطابۀ ايراد خواهد کرد و از رهبران جهان خواهد خواست تا در جريان دو دهۀ آينده توليدات مواد غذايي شانرا به ۵۰ فيصد افزايش دهند.

منشي عمومي موسسۀ ملل متحد از حکومات جهان تقاضا کرد تا کمک هاي مواد غذايي را اداره و به آن رسيدگي کنند و قبل از موسم کشت سال جاري به زارعين در کشور هاي نادار تخم هاي بذري وکود فراهم نمايند.

او همچنان براي از بين بردن تجارت وپاليسي هاي مالياتي تقاضا نمود که بگفتۀ آقاي مون بازار ها را مختل ميسازد.

پاپ بنديکت طي پيامي به نمايندگان جلسۀ سران گفت که «گرسنگي وعدم کفايۀ غذايي در جهاني که منابع و دانش ميتواند اين بحران را رفع کند،» غيرقابل قبول است.

سازمان خوراکه وزراعت جهان ملل متحد که مرکز آن درروم است،ازاين جلسۀ سه روزه سرپرستي ميکند.

XS
SM
MD
LG