لینک های دسترسی

پوليس زمبابوي براي دومين بار درين هفته چنگيراي را توقيف و آزاد کرد.


پوليس زمبابوي مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين را براي دومين بار طي هفتۀ جاري توقيف کرده و متعاقباً آزاد نمود.

مقامات حزب جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويند آقاي چنگيراي امروز بيک ماموريت پوليس در دهکدۀ ايسيگوديني در جنوب زمبابوي انتقال داده شده بود.

به او بعد از تقريباً دو ساعت توقيف، اجازه داده شد ماموريت پوليس را ترک کند ولي برايش گفته شد که مبارزات را براي دور دوم انتخابات رياست جمهوري مجوزۀ تاريخ ۲۷ جون عليۀ رابرت موگابي، رئيس جمهور، از سر نگيرد.

پوليس آقاي چنگيراي را از اشتراک در يک اجتماع مبازرات انتخاباتي در بوالاوايو، دومين شهر بزرگ زمبابوي مانع گرديده بود.

پوليس بروز چهارشنبه نيز آقاي چنگيراي را براي چندين ساعت توقيف کرده بود. جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد پشتيبانان رابرت موگابي، رئيس جمهور قبل از انتخابات مجوزۀ ۲۷ جون ميخواهند حزب مخالف حکومت را تخويف کند.

XS
SM
MD
LG