لینک های دسترسی

اسرائيل از تهديد حمله بر ايران دوري ميگزيند


مقامات اسرائيلي از يک تبصرۀ يک وزير کابينۀ آن کشور دوري ميگزينند که گفته بود حملۀ اسرائيل بر تاسيسات ذروي ايران ناگزير است.

يک روزنامۀ اسرائيلي از قول شال موفاز، وزير ترانسپورت اسرائيل گزارش داده بود که تعزيرات ملل متحد در قسمت متوقف ساختن پروگرام جنجال برانگيز ذروي ايران مؤثر نبوده است.

او پيشگوئي کرد که وضع عاقبت بيک حمله بر ايران منجر خواهد شد. مقامات دفاعي اسرائيل امروز آن تبصره ها را غير مسؤلانه خوانده گفتند چنين تبصره ها قانع ساختن قدرت هاي غربي را براي تشديد تعزيرات بر ايران مشکل تر ميسازد.

متن ڤيلاناي، معاون وزارت دفاع اسرائيل ميگويد موفاز در مبارزات خود جهت کسب کرسي صدارت بعوض ايهود اولمرت، که شايد بخاطر يک افتضاح فساد اداري، مجبور به استعفي گردد، ميخواهد قدرتمند معلوم شود.

نمايندگي ايران در ملل متحد طي نامه اي عنواني بان کي مون، منشي عمومي آن سازمان در مورد اين تبصرۀ موفاز احتجاجيه اي صادر کرده است.

XS
SM
MD
LG