لینک های دسترسی

اردوي نيجير ميگويد رهبر ارشد شورشيان کشته شده است


مقامات در نيجير ميگويند يک رهبر ارشد شورشيان توارگ در جنگ با قواي حکومتي کشته شده است.

اين مقامات ميگويند اشرف محمد المختار، معاون رئيس جنبش شورشي عدالت نيجير، يکي از ۱۷ شورشي اي بود که در شهر شمالي تزيرزيت کشته شدند.

اما صفحۀ انترنتي شورشيان صرف ميگويد که يکي از قوماندان هاي ارشد آن گروه ناپديد گرديده است. آن گروه همچنان در مورد تلفات جنگ روز جمعه ارقام متفاوتي ارائه کرده ميگويد صرف هفت تن از جنگجويان شورشي همراه با ۲۶ عسکر حکومتي کشته شدند.

قبايل کوچي توارگ وقتاً فوقتاً در نيجير و کشور مالي همسايۀ آن قيام کرده اند. توارگ که رنگ جلد شان سفيدتر است شکايت ميکند که حکومت سياه پوستان جامعۀ آنها را ناديده ميگيرد.

XS
SM
MD
LG