لینک های دسترسی

طرفداران کراديچ در بوسنيا هرتسه گوڤينا احتجاج کردند.


سرب هاي بوسنيا در شهرهاي سراسر منطقۀ سرب نشين بوسنيا هرتسه گوڤينا بطرفداري از رادوڤان کراديچ مظنون جرايم جنگي که در هفتۀ جاري توقيف شد، اجتماعاتي را براه انداختند.

حد اقل يک هزار و ۵۰۰ نفر امروز در يک تپه در شهرک پالي، سنگر زمان جنگ کاراديچ، در نزديک شهر ساراييڤو اجتماع کرده بودند. يک اجتماع عمدۀ ديگر در بنيا لوکا مرکز اداري سرب هاي بوسنيا داير شده بود. احتجاج کنندگان لوايحي را حمل ميکردند که دران از کراديچ حمايت شده بود و او را قهرمان خطاب ميکرد.

مقامات سربستان کراديچ را در هفتۀ جاري بعد از تقريباً ۱۳ سال پنهان شدن، در يک حومۀ بلگراد، توقيف کردند. اين رهبر سابق سرب هاي بوسنيا با اتهامات جرايم جنگي، بشمول نسل کشي مواجه ميباشد.

سڤيتوتسار ڤوياچيچ، وکيل مدافع کراديچ امروز در بلگراد از تائيد اينکه آيا او تا روز جمعه که ضرب الاجل استيناف طلبي بمقابل استرداد او بمحکمۀ بين المللي هاگ، اسناد را تسليم کرده بود يانه، امتناع ورزيد. قرار است کراديچ در هاگ در محکمۀ بين المللي ظاهر گردد.

XS
SM
MD
LG