لینک های دسترسی

تلفات افراد ملکی - احتیاط برای قوای ائتلاف گزاف تمام ميشود


نيويارک تايمز در مقاله که در صفحه اول روزنامه با عکس بزرگى از يک پسر مجروح بچاپ رسيده است، ميگويد جلوگيرى از تلفات مردم ملکى در افغانستان، باعث شده است تا نيرو هاى ائتلاف برهبرى ايالات متحده ، در بمباردمان هوايى بيشتر محتاط باشند، ولى اين محتاط بودن برايشان بسيار گزاف تمام ميشود.

نيويارک تايمز بطور مثال از قضيه که در قندهار اتفاق افتاد تذکر داده و مينويسد: نيرو هاى ائتلاف بعد از ماه ها تعقيب يکى از رهبران ارشد طالبان، وى را نشانه گيرى نموده و از نيرو هاى هوايى طالب کمک گرديدند، که اين قوماندان داخل يک تعمير ميشود.

در اينجا است که نيرو هاى هوايى بايد در بمباردمان هدف خود تجديد نظر ميکردند، زيرا معلوم نبود چند فرد ملکى در آن تعمير وجود دارد و از چه نوع سلاحى استفاده نمايند که تلفات قليل باشد.

نيويارک تايمز ادامه ميدهد بعد از بررسى کامل تعمير و عدم اطلاعات موجود در مورد موجوديت افراد ملکى، نظاميان مجبور گرديدند تا دست به بمباردمان هوايى نزنند، و قوماندان طالبان موفق بفرار گرديد.

نيويارک تايمز از قول جنرال (گرى نورد) قوماندان هوايى نيرو هاي ائتلاف در شرق ميانه و جنوب آسيا ميگويد ما همچنان به تعقيب طالبان ادامه ميدهيم و در جايى که مناسب باشد آنان را هدف قرار خواهيم.

روزنامه نيويارک تايمز مينويسد باوجوديکه حملات هوايى اخيراً در افغانستان افزايش يافته است ولى بعلت جلوگيرى از تلفات ملکى، هدف قرار دادن رهبران ارشد طالبان شديداً محدود گرديده است.

قوانين انداختن بم فعلاً در افغانستان بمراتب سخت گيرانه تر از عراق ميباشد، زيرا تلفات ملکى، منجر به عدم حمايت مردم از مساعى ناتو در افغانستان ميگردد، مخصوصاً در شرايط فعلى که حملات طالبان بصورت فزايندۀ افزايش يافته است، و حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان هم در هر ملاقات خود با نيرو هاى ائتلاف در مورد تلفات ملکى شکايت دارد.

نيويارک تايمز مينويسد: تلفات ملکى در افغانستان امسال شديداً افزايش و به ۶۹۸ نفر رسيده است در حاليکه در همين زمان در سال قبل فقط ۴۳۰ نفر بود. قرار گزارش مرکز عمليات نظامى، در شش ماه اول سال جارى، ۱۸۵۳ بم از طريق هوا به خاک افغانستان پرتاپ شده است در حاليکه در عراق در عين زمان، ۷۵۴ بم پرتاپ شده است.

روزنامه نيويارک تايمز ادامه ميدهد: قرار اظهارات منابع وزارت دفاع امريکا، عمليات هوايى که با خطر تلفات ملکي همراه باشد، حال بايد توسط قومانده منطقوى و حتى گاهى با اجازه و مشوره وزير دفاع امريکا صورت گيرد.

قرار اظهارات (مارک گارلسکو) تحليل گر ارشد نظامى در موسسه ديده بان حقوق بشر، نيرو هاى هوايى با وجود داشتن سلاح هاي دقيق، قادر به جلوگيرى از تلفات ملکى نگرديده اند.

وى ميگويد بيشترين تلفات در مواقعى صورت ميگيرد که حملات بدون طرح و پلان بوده و نيرو هاي ائتلاف تحت آتش بارى دشمن قرار ميگيرند و مجبور به تقاضاى حمايت هوايى ميگردند.

نيويارک تايمز مينويسد: در مرکز قوماندانى هوايى، متخصصين اهداف گيرى، به ساعتها فواصل مساجد، خانه هاي مسکوني، مکاتب و شفاخانه ها را اندازه گيري مينمايند. بم ها هم با دقت کامل انتخاب ميشود و حتي در بعضي مواقع تعديل و اصلاح هم ميگردد و بعضى از اين بم براي زمان انفجار وقت تعين ميگردد.

حتي بعضي از بم ها مواد منفجره کمتر داشته و با کانکريت پر ميشوند تا خسارات آن فقط به همان هدف خاص برسد، نه به اطراف آن.

نيويارک تايمز در اخير مقاله مينويسد بقول نظاميان، نتيجۀ هر بم افکني بدو شکل است يکي خود بم افکني و ديگري آنچه ديگران از آن گزارش ميدهند. به گفته نظاميان طالبان اکثراً در تعداد تلفات مبالغه مينمايند و به عقيده آنان طالبان از يک ماشين پروپاگند قوي و موثر سياسي برخوردار اند. ولي باوجود آنهم در بسا موارد نيرو هاي ائتلاف موفق ميگردند، بدون تلفات ملکي اهداف خود را از بين ببرند.

XS
SM
MD
LG