لینک های دسترسی

از ویرجینیا تا قندهار - رنگینه حمیدی کی است؟


رنگینه حمیدی، خانم افغانیست که برای آوردن تغیر در زندگی زنان افغان عزم و اراده قوی دارد.

رنگینه حمیدی خشونت جنگ را به چشم خود دیده و درد آنرا احساس نموده است. او بعد از سرنگونی حکومت طالبان در سال ٢٠٠١ برای آوردن تغییر در زندگی زنان آغاز به فعالیت نمود.

رنگینه در ایالات ورجنیای ایالات متحده زندگی آرام و راحت خود را یکسو گذاشت و در موسسه ای جامعه مدنی افغانان و یا ای سی ایس در قندهار به مبارزۀ پايان ناپذيرش درين راستا آغاز نمود.

پروژه انکشاف اقتصادی ای سی ایس به همت بیست زن شروع بکار نمود. تعداد اين زنان در مدت پنج سال به ۴٥٠ تن رسيد. خامکدوزی يکي از توليدات دست اندرکاران اين پروژه است که نه تنها در افغانستان بلکه در سر تاسر جهان از شهرت بسزايی برخوردار بوده وبه فروش میرسد.

رنگینه فعاليت هايش را به ياری ای سی ایس برای زنان با نشرات یک رادیوی آزاد گسترش داده و به تشکيل شورای زنان دست يازيد. چشمگير ترين دست آورد اين شورا در سال جاری، برگزاری محفلی به افتخار روز جهانی زن بود که نظيرش در تاريخ زندگی زنان ولايت قندهار ديده نشده بود.

در عین زمان، رنگينه حمیدی مراسمی را نیز در ایالت ورجینیا ترتیب نموده بود.

رنگینه حمیدی، در زمرۀ ساير فعاليت هايش، وسيلۀ رسانيدن بعضی از مساعدت های امريکايی ها وموسسات غیر حکومتی ايالات متحده به مکاتب قندهار بوده است.

فهیمه مدیره مکتب رنگینه حمیدی را مخاطب کرده و میگوید: "‎ما از تو سپاسگزار استیم. تو به ما الهام دادی که بالای این مکتب کار نمایم. امیدوار استم که افغانهای دیگر نیز عین احساس را که تو برای این کشور و این شاگردان داری، پیدا نمایند. این یک کمک بزرگ است."

حال رنگینه حمیدی پروژه خامکدوزی و گلدوزی زنان قندهار را تحت نام خزانه ای قندهاری به یک تجارت مبدل ساخته است. از طریق خزانه قندهاری، رنگينه گلدوزی های زنان را در امریکا و سایر کشور ها به فروش میرساند و برای معرفی بيشتر آن یک صفحه انترنیتی نیز آغاز نموده است.

با وجود تمام تحولات، رنگینه میگوید اگر هبران افغانستان و امریکا مشی خود را تغیر دهند، وضع در زادگاهش بهتر خواهد شد.

رنگینه، با وجود مشکلات، با اراده ای قوی به فعاليت هاي بازسازی خود در افغانستان ادامه میدهد. وي میگوید هیچ چیزی جلو او را در این راه نخواهد گرفت. رنگينه آرزو دارد تا نقشی را در عملیه صلح و بازسازی افغانستان ایفا نماید.

XS
SM
MD
LG