لینک های دسترسی

يک مامور ملل متحد برای مذاکرات ذروی به ايران رفته است


معاون ادارۀ ذروي ملل متحد براي انجام مذاکره روي پروگرام ذروي ايران، در تهران است.

«اولي هاينين» امروز دوشنبه براي انجام دور دوم مذاکرات ماه جاري با مقامات ايراني به تهران مواصلت کرد.

ايران بخاطر عدم رعايت از هدايات شوراي امنيت ملل متحد مبني بر توقف غني سازي يورانيوم با سومين دسته از تعزيرات ملل متحد مواجه ميباشد.

ملل متحد تهديد کرده که اگر ايران پروگرام ذروي اش را متوقف نسازد، با چهارمين دستۀ تعزيرات مواجه خواهد شد.

ايران ميگويد، براي توليد برق به پروگرام ذروي ضرورت دارد. اما منتقدين بشمول ايالات متحده خوف دارند که ايران در صدد توليد اسلحۀ ذرويست.

گزارش نهايي ملل متحد روي رعايت ذروي ايران که در ماه مي صادر شده بود نگراني در مورد ريسرچ سلاح توسط ايران را بيان ميداشت.

انتظار برده ميشود که گزارش بعدي آن در ماه سپتمبرنشر شود.


XS
SM
MD
LG