لینک های دسترسی

رهبران مسلمان در کشمير خواستار برقراری سه روز آرامش شده اند


رهبران جدائي طلب مسلمان در کشمير تحت کنترول هند، به تعقيب تظاهرات خشونت آميز هفتهٌ گذشته که باعث کشته شدن بيست و دو نفر و زخمي شدن صدها نفر ديگر گرديد، خواستار بر قراري سه روز آرامش شده اند.

با اعلان ختم مؤقتي مظاهرات، امروز سه شنبه مکاتب و دفاتر دوباره باز گرديد. پس از هفته ها نا آرامي در اين منطقهُ هماليه، مردم به بازار ها رو آوردند تا غذا و مواد ديگر مورد ضرورت خود را خريداري نمايند.

خشونت به تعقيب تصميم ماه جون حکومت مبني بر دادن زمين براي يک معبد هندو ها آغاز گرديد. مسلمانان تظاهرات سراسري را به راه انداختند، و حکومت را مجبور ساختند تا اين تصميم را فسخ نمايد.

تصميم حکومت، هندو ها را خشمگين ساخت که هفتهٌ قبل تظاهرات را آغاز نمودند، و شاهراه عمده را در وادي کشمير مسدود نمودند.

رهبران جدائي طلب امروز گفتند به خاطر ضروريات مردم مظاهرات روزانه را متوقف ميسازند. مظاهرات به روز جمعه دوباره آغاز مي گردد.

XS
SM
MD
LG