لینک های دسترسی

ايالات متحده و پولند - موافقۀ تعبيۀ راکتهای امريکايی در  پولند


ايالات متحده و پولند رسماً موافقۀ تعبيۀ راکتهای امريکايی را در آن کشور اروپیي شرقی به امضا رسانيدند. ايالات متحده ميگويد، اين راکتها براي حفاظت عليۀ حملات از جانب کشور های سرکش مثل ايران ضروريست.

روسيه ميگويد، اين تعبيه تهديداتی به امنيت آن کشور است.

کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحده در وارسا بوده تا اين موافقه را با هم قطار پولندي اش، رادوسلاڤ سيکورسکي، وزير خارجه به امضا برساند. رايس ميگويد، اين موافقه هر دو کشور را در زمينۀ حفاظت عليۀ تهديدات قرن ۲۱ کمک خواهد کرد.

رایس: "اين موافقۀ ايست که همکاري دفاعي بين پولند و ايالات متحده را عميقتر ميسازد، البته اين کمک باساس اتحاد بزرگ ما با ناتو و باساس فقرۀ نمبر پنجم تعهدات در برابر همديگردر آن ائتلاف ميباشد."

قرار است ايالات متحده ده راکت مانع کنندۀ امريکايي را تا سال ۲۰۱۳ درپولند تعبيه کند. اين تعبيه بخشي از يک سپر وسيعتر راکت شامل يک تاسيس رادار در جمهوري چک بهمراهي تاسيساتي در ايالاتمتحده ، گرين لند و برتانيه خواهد بود.

ايالات متحده از مدت ها استدلال ميکرد که اين سپر راکت بخاطر دفاع عليۀ حملات راکت هاي دور برد ازجانب کشور هاي سرکش ضروريست. خانم رايس بار ديگربر اين ضرورت در وارسا تاکيد کرد.

"هدف راکت دفاعي هيچ کشوري نيست ومابخاطري اين اقدام را عملي ميکنيم که براي دفاع خود ماست."

روسيه اين دليل را رد کرده وگفته است، تعبيۀ سپر دفاعي در اروپا در عوض،بخاطري طرح شده که توانايي راکت روسيه را تحت شعاع قرار دهد و امنيت آنکشور را تهديد کند.

XS
SM
MD
LG