لینک های دسترسی

ماه رمضان - وسیله معرفی عقيدۀ اسلامی در جامعۀ امريکائی


ماه رمضان در ايالات متحده مانند سائر نقاط جهان براي مليون ها مسلمان ماه روزه گرفتن، دعا و تذکيۀ نفس است. هر سال مسلمانان در امريکا که از کشورهاي مختلفۀ جهان درين کشور گرد آمده اند، مانند مسلمانان در کشورهاي ديگر، باهم عبادت مينمايند.

بسياري از مسلمانها به اين عقيده اند که رمضان فرصت مناسبيست تا عنعنات و رسم و رواج هاي کشورهاي خود را با دوستاني که مسلمان نيستند معرفي نمايند.

تخمين ها در مورد تعداد مسلمانها در ايالات متحده خيلي ها متفاوت است. بعضي از تشکيلاتها تعداد مسلمانها درين کشوررا ۶ مليون تخمين ميکند اما بعضي ديگر ادعا دارند تعداد مسلمانها درينکشور به هشت مليون نفر ميرسد.

اکثريت مسلمانهاي امريکائي مهاجريني اند که از کشورهاي مختلفۀ جهان آمده اند و تعدادي هم مسلماناني اند که درينجا تولد يافته و بعداً اسلام را قبول نموده اند.

مسلمانهاي امريکائي ماه رمضان را با همۀ فضائل و مزاياي آن استقبال ميکنند. فاميل ها بيشتر از دکانهائيکه مخصوص مسلمانها اند و گوشتهاي حلال غرضه مينمايند اموال خود را خريداري نموده ميکوشند افطاري ها و نمازهاي تراويح را با دوستان و جماعت مسلمين ادا نمايند.

امينه تمبوش يک مسلمان امريکائي از سنيگال است و ميگويد در ماه رمضان جمع شدن اعضاي فاميلش را ياد ميکند.

امينه: "از نگاه ديني رمضان به عين شکل است. اما در کشور ما در اطراف خود اشخاص بيشتري را مي داشته باشيم. درينجا ما در رمضان نيز بايد کار کنيم و از کار ناوقت مي آئيم. يکجا شدن فاميلها کار مشکليست. اما بعضاً ما نزد دوستان ميرويم و باهم افطار نموده نمازها را در جماعت باهم بجا مي آوريم."

نمازهاي جمعه در قديمي ترين مسجد در واشنگتن عموماً مزدحم ميباشد. اين و مساجد ديگر در سراسر امريکا در نمازهاي تراويح مانند نمازهاي جمعه مزدحم ميباشد.

عبدالله خوج مدير مرکز اسلامي در واشنگتن دي سي ميگويد تنوع مسلمانان امريکائي به رمضان درين کشور کيفيت خاصي ميبخشد.

خوج: "اگر شما در ماه رمضان به اينجا بيائيد همانطوريکه بيرقهاي کشورهاي اسلامي را درينجا ميبينيد، مردم از همه نقاط دنيا در يک دسترخوان نشسته باهم افطار ميکنند، صحبت مينمايند و ازينکه روزۀ همان روز را خاص بخاطر الله بجا آورده اند، اين احساس را دارندکه درهمان روز فريضۀ شانرا بجا آورده اند."

عبدالله خوج ميگويد ماه مبارک رمضان براي مسلمانان امريکائي بحيث وسيله اي خدمت نموده که بتوانند عقيدۀ اسلامي شانرا به جامعۀ امريکائي بهتر معرفي نمايند. بسياري مساجد مردمان غير مسلمان را به افطار دعوت ميکنند.

خوج:"تعداد زياد گروپها به اين مرکز مخصوصاً در ماه رمضان مي آيند و ما تشکيلاتهاي ديگر غير مسلمان را به افطار دعوت ميکنيم و بعضي ازانها مي آيند و باما يکجا افطار ميکنند."

او ميگويد پيغامهاي رئساي جمهور ايالات متحد از جمله پيغام رمضان رئيس جمهور بش بمردم عامۀ امريکا خاطر نشان مينمايد که اسلام دين صلح و امن است.

بش: "من به اين باورم که با بيشتر آموختن اين دين در مي يابيم که بسياري از عقايد ما با آنها مشترک است."

جين سيسي يک مسلمان از گيني با اين مفکوره همنوائي نشان ميدهد.

سيسي: "من عقيدۀ راسخ به اين دارم که اسلام دينيست که مردم را متحد ميسازد وماه رمضان وقت مناسبي خواهد بود که راحع اتحاد مردم و آوردن صلح با مردم صحبت شود."

مسلمانها در امريکا در ماه رمضان با آزمون هاي خاصي روبرو ميشوند. يکي ازانها عيار ساختن ساعات کاري شان درين ماه است. بطور مثال شاگردان و محصلين مشکلاتي دارند که آنرا محمد تافيش که مسلمان امريکائي فلسطيني الاصل است توضيح مينمايد.

تافش: "رمضان به اطفال مشکل است چونکه آنها بمکتب ميروند و آنها بايد تمام فعاليتها من جمله فعاليتهاي سپورتي در ليسه ها را بجا کنند و آنها بخوردن نان چاشت ميروند که درانجا همه همقطاران شان غذا ميخورند اما آنها روزه دارند."

در حاليکه مسلمانهاي امريکائي زندگي روزمرۀ شانرا در بجا آوردن اين فريضه عيار نموده اند بسياري اميدوارند که مسلمانها در مورد اين ماه امريکائيان را بيشتر واقف سازند.

XS
SM
MD
LG