لینک های دسترسی

بنای يادگاری در (پنتاگان)، به ياد بود از قربانیان حملات یازده سپتمبر


از روز حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر سال۲۰۰۱بر ايالات متحده، هفت سال سپری شده است. حدود سه هزار نفر در این حملات منسجم کشته شدند - که دو عمارت مرکز تجارت جهان را در نيويارک با خاک يکسان ساخت.

عمارت وزارت دفاع ايالات متحده در واشنگتن را نیز بشدت خسارمند شد و يک شگاف بزرگ وعميق را در يک ميدان در ايالت پنسلوانيا ایجاد کرد - محليکه طيارۀ آخری ربوده شده و بعد از آنکه مسافرين با طياره ربايان جنگيدند، سقوط نمود.

بناي يادگاری در وزارت دفاع امریکا (پنتاگان)، به ياد بود از آنهای که جانشان را هفت سال قبل از دست دادند، بروز ۱۱ سپتمبر افتتاح میشود.

صندوق مخصوص مالی بنای يادگاری وزارت دفاع تقريباً ۲۱ مليون دالر را برای تکميل اين پروژه جمع آوري کرده است. براين مکا، صاحب منصب و سخنگوی وزارت دفاع ميگويد:

"ما ميخواستيم که مردم این را بدانند که ما هيچگاهی اين حملات و کساني را که کشته شدند، فراموش نخواهيم کرد."

کتي ديلابر، از حمله به وزارت دفاع نجات يافت اما، په تي، خواهرش در آن حمله کشته شد.

"کاش اين حمله صورت نميگرفت. من ميخواهم ياد خواهرم په تی را گرامی داشته باشم. آنها در طرح اين بنا کار شايستۀ انجام داده اند. ميخواهم ياد همکارانم را نيز گرامی بدارم. آنها افراد فوق العاده خوبی بودند."

طرح اين بنای يادگاری از طريق يک مسابقه بين المللی انتخاب شده است و کيت کيسمن و خانمش جولي بيکمن، برندگان اين مسابقه شدند.

"ما ميخواستيم اين بنا بی مثال باشد، صرف آنروز، یک روز خاص بود. اين بنا هم انفرادی و هم دسته جمعی و حامل اشاره ها و نشانه های کافی است که داستانهای افرادی را بيان میدارد که جانهايشان را از دست دادند"

بناي ياد بود بر ۱۸۴ چوکی تمرکز دارد که بر فراز يک حوض آب اعمار شده . ۵۹ چوکی ديگر که رو بسوی وزارت دفاع دارد، از ۵۹ مسافری نمايندگی ميکند که مسافرين پرواز نمبر ۷۷ خط هوايی امريکن ايرلاين بودند. ۱۲۵ چوکی ديگر که روی آن بسمت مخالف است، بياد بود از کسانيست که در عمارت وزارت دفاع کشته شدند.

در هر چوکی نام يکی از افرديکه طی آن حمله در وزارت دفاع کشته شدند، حک شده است.

جيمز جي لي چک، رئيس بنای ياد گاری وزارت دفاع، برادرش را در جريان حمله به آن عمارت از دست داد:

"در جهان افراد مختلف و متفاوتی زندگی ميکنند، ما هم در جمع همین افراد قرار داریم. ما از عين ارزشها برخور هستیم. ما همه از خود خانواده داريم. ما همه مادر و پدر بردار و خواهر داريم. پس من اميدوارم که اين محل ما را وادارد تا مردم را بيشتر احترام نمائيم. و به تفاوتهای که در جهان موجود است، احترام نمائيم."

XS
SM
MD
LG