لینک های دسترسی

ایران در مقابل فشار خارجی در قسمت غنی سازی یورانیم 'تسلیم نخواهد شد'


مطبوعات ايران گزارش ميدهد مذاکره کنندۀ ارشد آنکشور تعهد نموده است که در مقابل فشار خارجي، مبني بر توقف غني سازي يورانيم، تسليم نخواهد شد.

نمايندگان سعيد جليلي، بروز دوشنبه نامۀ را به حاوير سولانا، رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي تسليم دادند. گزارشهاي مطبوعاتي ميرساند که در نامه شکايت شده که فشار کشور هاي غربي بر ايران، مباحثات رامانع شده است.

اين نامه همچنان به وزراي خارجۀ شش قدرت بزرگ جهان، روسيه، چين، ايالات متحده، فرانسه برتانيه و جرمني خواهد رفت که مشوقهاي را پيشنهاد و تعزيراتي را بخاطر توقف غني سازي يورانيوم وضع کرده اند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده دريافت اين نامه را تائيد کرد، اما گفت قبل از آنکه مقامات امريکايي آنرا با ساير قدرت ها مورد بحث قراردهند، مفاد اين نامه به اطلاع عامه رسانيده نخواهد شد.

ياپ دي هوپ سخفر، منشي عمومي پيمان ناتو ميگويد، او شک دارد که جهان بتواند ايران را از توليد يک بم ذروي مانع شود.

دي هوپ سخفرکه مستقيماً در مباحثات باايران شامل نيست،درجلسۀ کنفرانس مشي جهاني در شهر ايڤيان فرانسه گفت ، طوريکه معلوم ميشود ،محتمل نيست که شوراي امنيت موسسه ملل متحد روي وضع نمودن تعزيرات مزيد عليۀ ايران موافقه کند.

XS
SM
MD
LG