لینک های دسترسی

گروه های مخالف حکومت آذربایجان تصمیم گرفته اند با انتخابات آن کشور مقاطعه نمایند


گروه های اساسی مخالف حکومت آذربایجان تصمیم گرفته اند تا با انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدلیل اینکه نتایج این انتخابات قبل از برگزاری آن معلوم است مقاطعه نمایند.

توقع میرود الهام علی یف، رئیس جمهور کنونی آذربایجان در انتخابات فردا پانزدهم اکتوبر، باز هم منحیث رئیس جمهور این کشور انتخاب گردد.

علی کریملی رهبر حزب جبههء معروف گفت وی احساس میکند که غرب آنها را تنها گذاشته و یاد آور شد تا زمانی که دیموکراسی در آذربایجان تامین نگردد، منافع طویل المدت امریکا و اروپا در آن کشور در مخاطره خواهد بود.

XS
SM
MD
LG