لینک های دسترسی

Breaking News

کای ایدی: ۴۰ فيصد افزايش در حملات دهشت افگنی در افغانستان


نمايندۀ خاص ملل متحد در افغانستان ميگويد وضع امنيت در آنکشور رو بخرابيست، و ازينکه حملات دهشت افگنان پيشرفته تر گرديده است، تعداد تلفات افراد ملکي نيز بيشتر ميگردد.

کاي آيدي هوشدار داد که در زمستان امسال هم توقفی در جنگ روي نخواهد داد.

کاي آيدي به شوراي امنيت ملل متحد گفت حملات در ماه هاي جولاي و آگست امسال بلند ترين رقم در حملات دهشت افگني در افغانستان از سال ۲۰۰۲ به اينطرف بوده است. او گفت تعداد حملات نظر به عين مدت سال گذشته ۴۰ فيصد افزايش را نشان ميدهد.

او گفت تأثير خشونت هاي برهبري طالبان از مراکز عنعنوي آن در جنوب و شرق آن کشور فراتر رفته و حملات مرگبار آنها سبب کشته شدن افراد ملکي گرديده است، و همچنان کارمندان مؤسسات کمک دهنده مورد حمله قرار گرفته اند.

ايدي: "ما بايد اين مسئله را بياد داشته باشيم که اکثريت اين تلفات، به سبب خشونت شورشيان رخ داده است. استفاده از حملات بدون تفکيک نيز سبب بيشتر شدن تلفات افراد ملکي گرديده و اينگونه حملات بايد بشدت تقبيح گردد."

ظاهر طنين نمايندۀ افغانستان در ملل متحد نيز اذعان نمود که وضع امنيتي بدتر شده ميرود.

طنين: " همين حالا در سال ۲۰۰۸ با وجود آنکه ايتلاف بين المللي و حکومت افغانستان بشدت کار مينمايند، چنين معلوم ميشود که حملات دهشت افگني يکبار ديگر رو به افزايش است. طالبها مکاتب را ميسوزانند، باز سازي را متوقف ميسازند و مردم ملکي را مي کشند. آنها سرک ها ومناطق اطراف شهر کابل را مورد حمله قرار ميدهند که فعاليتهاي کمکهاي بين المللي را به مشکل مواجه نموده است. مردمان عادي ملکي بطور گسترده اي هدف حملات قرار ميگيرند."

درحاليکه حملات طالبان سبب قسمت عمدۀ تلفات ملکي است اما قواي برهبري ايالات متحده در افغانستان نيز به سبب حملات هوائي که سبب کشته شدن افراد ملکي نيز شده است، بطور روز افزوني مورد تنقيد قرار گرفته است.

زلمي خليلزاد نمايندۀ ايالات متحده در ملل متحد به شوراي امنيت آن سازمان گفت امريکا از کشته شدن تصادفي افراد ملکي عميقاً اظهار تأسف مينمايد.

خليلزاد: "ما تلاش هاي خود را با حکومت افغانستان بيشتر ساخته تفاهم و هم آهنگي در عمليات نظامي را بهتر نموده ايم تا اينگونه حوادث در آينده رخ ندهد. و قومانداني مرکزي به قواي ايالات متحده هدايت صادر نموده که بخاطر جلوگيري تلفات ملکي قدمهاي برداشته و اگر هم چنين وقايعي رخ بدهد به آن اعتراف نمايند."

کاي آيدي نمايندۀ خاص ملل متحد گفت براي حل معضلۀ افغانستان راه حل ساده اي وجود ندارد و از شوراي امنيت خواست تا در تأمين منابع کمکي همچنان قيموميت آن سازمان دراجراي ماموريت ملل متحد سخاوتمندانه تر اقدام نمايد.

XS
SM
MD
LG