لینک های دسترسی

اوباما، مکين براي کسب آراي غرب امريکا رقابت ميکنند.


جان ميکن، کانديد جمهوريخواهان و براک اوباما، کانديد ديموکرات ها توجۀ شان را به ايالات غربي امريکا معطوف ساخته اند تا در ايالاتي که براي پيروزي در انتخابات ده روز بعد اهميت زياد دارد، راي مردم را بدست آورند.

اوسط نظرپرسي هاي مختلف نشان ميدهد که سناتور اوباما سبقت خود را بيشتر ساخته و اکنون در نظر پرسي هاي سراسري به تقريباً هشت پوينت فيصدي از سناتور مکين پيشي دارد.

سناتور مکين امروز به پشتسيبانان خود در ايالت نيو مکسيکو هشدار داد که اگر اوباما انتخاب شود، ديموکرات ها قصر سفيد و کانگرس را کنترول خواهند کرد.

او اتهام وارد کرد که اوباما افزايش وسيع ماليات را تحميل خواهد نمود که امريکائي هاي طبقۀ متوسط و تشبثات کوچک را متضرر خواهد ساخت.

او همچنان پشتيبانان خود را تشويق کرد که باوجوديکه وي در همه پرسي ها عقب ميباشد آنها بمبارزات شان ادامه بدهند.

سناتور اوباما امروزاز ايالات نيڤادا و نيومکسيکو که نظرپرسي ها نشان ميدهد او سبقت دارد، ديدن ميکند.

اين سناتور ايالت النوي بعد از وقفه اي از مبارزات که طي آن از مادر کلان بيمارش در ايالت هاوايي ديدن کرد، مبارزات خود را از سر ميگيرد.

سناتور جو بايدن، کانديد معاونيت رياست جمهوري ديموکرات ها و سناتور ايالت دلوير در ايالت ورجينيا به پشتيبانان خود گفت که اوباما کشور را متحد ميسازد و طبقۀ متوسط را از نو اعمار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG