لینک های دسترسی

نقش پولیس افغانستان در بهبود وضع امنیت در آنکشور


درین مطلب که به قلم آرین بکر تحریر شده، آمده است که پولیس افغانستان طوری کار میکند که گویا در جنگ در گیر باشد.

نویسنده به نقل از حاجی خداداد، قوماندان امنیه ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه نوشته است که از ماه اپریل بدین سو در حدود 24 تن از افسران خود را در جنگ با تندروان از دست داده که ولسوالی مربوط او را خطرناکترین، در بین 366 ولسوالی افغانستان ساخته است.

با وجود خطرات، خداداد راه جنگ را انتخاب کرده میگوید امریکایی ها بخاطر کمک به دولت افغانستان آمده اند و ما باید جنگ کنیم.

نویسنده ادامه داده است که تربیه درست پولیس یکی از اساسات در یک جنگ موفق علیه شورشی ها میباشد.

تندروان جنگ کرده میتوانند، اما حضور روزانه پولیس به ذات خود مبارزۀ به سطح ابتدایی با شورشیان است. پولیس جامعۀ را که در آن کار میکند خوبتر شناسائی کرده میتواند و به زودترین فرصت میتواند فعالیت های مشکوک را تشخیص نمایند.

در ادامه مطلب آمده است که مردم از پولیس توقع مصونیت و امنیت را نتنها از تندروان بلکه از مجرمین نیز دارند.

سابقه کهن فساد اداری، تصویر پولیس افغانستان را به دزدان با یونیفورم مبدل ساخته است که در نتیجه اعتماد بین دولت و ملت را کم ساخته و وسیله قوی تبلیغات برای تندروان نیز میگردد.

نویسنده فرارتر ازین رفته نوشته است، چوکی های کلیدی در راه های مواصلاتی، مانند بالا بلوک، تا 200 هزار دالر سالانه معامله میگردد که بعداً تا هشت چند با هزینه ها و مالیات غیر رسمی بالای تجار اخذ میگردد.

در ادامه مطلب از یک سرباز امریکایی که مشغول تربیه پولیس افغانی در غرب آن کشور است نقل قول شده که ، مامورین پولیس بخاطر نگهداشتن مقام های شان باید رشوه دهند که سلسله آن از پائین رتبه ترین آغاز میگردد و تا بلند ترین مقام میرسد.

نویسنده ادامه داده است که هشت هفته تربیه برای افراد پولیس میتواند تا حدی فساد اداری و رشوه گیری را کم سازد ولی برای تامین امنیت قریه های آشوب زده در جنوب افغانستان تکافو نمیکند.

منیر محمد منگل، معین وزارت داخله افغانستان در امور پولیس میگوید اردوی ملی یک منطقه را تخلیه میکند و مسولیت آنرا برای پولیس میسپارد تا از آن حراست نماید.

در رابطه به تلفات پولیس افغانستان در مطلب به نقل از آقای منگل آمده است که روزانه در حدود 10 تا پانزده تن کشته میشوند.

تورن جنرال کان میگوید سالها را در بر خواهد گرفت تا تربیه و تجهیز پولیس افغانستان تکمیل شود و با دور ساختن یکی یا دو تن افسران و یا قوماندان های که در فساد اداری و رشوه گیری دست دارند، نمیتوان مشکل را حل نمود، زیرا آنها نیز بخشي از شبکۀ هستند که صف آن تا مقامات بلند میرسد.

او میگوید اکنون تعداد زیاد اشخاصی هستند که با تماس به اشخاص پُر نفوذ شان در وزارت داخله میتوانند صد ها تن را استخدام و یا منفک سازند. بخاطر حل مشکل افغانستان اصلاح پوليس اساسی میباشد.

در ختم مطلب نویسنده اظهار عقیده کرده تحلیل نموده است که بهترین راه برای اصلاحات پولیس، کمک به اشخاصی است که خود شان میخواهند خود را اصلاح نمایند.

در مطلبی در روزنامه کریستین مانیتور ساینس به قلم مارک سپینفیلد آمده است که مردم افغانستان که در سال 2004 از حامد کرزی طرفداری کامل داشتند، اکنون خشم و نارضایتی آنها بیشتر گردیده است.

آقای کرزی بخاطر عدم موثریت و فساد اداری در دستگاه دولتی در داخل و خارج کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

فاروق میرنی عضو شورای ملی افغانستان که در سال 2004 برای حامد کرزی رای داده بود میگوید اکنون کنترول از دست خارج شده است.

تصیمم ایجاد تغیرات در کابینه بتاریخ یازدهم اکتوبر توسط غربی ها، کوششی برای تقاضای متحدین دیده میشود که خواهان پیشرفت علیه فساد اداری روز افزون میباشند.

احمد رشید یک نویسنده پاکستانی که در مورد کوشش های امریکا بخاطر بازسازی افغانستان یک کتاب نوشته است میگوید دو سال را دربر گرفت تا کرزی به چنین اقدامی دست زند.

باوجود نارضایتی در مورد عدم موثریت حکومت اقای کرزی، جاگزین درستی تا هنوز به چشم نمیخورد.

در رابطه به امنیت در مطلب به نقل قول از آقای رشید آمده است که کرزی نمیتواند بدون امنیت حکومتداری نماید و امنیت را نیز نمیتواند تامین نماید که به عقیده او ناتو نیز نیرو های کافی را اعزام نکرده است.

XS
SM
MD
LG