لینک های دسترسی

یک محکمه در برما یک کمیدین و فعالی سیاسی را به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.یک محکمه در برمای تحت سلطۀ قوای نظامی یک کمیدین محبوب را که در جنبش دیموکراسی آن کشور فعال بود، به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.

مقامات زرگنر را در سال جاری بعد ازان دستگیر کردند که او توزیع کمک را به مصیبت رسیدگان توفان بحری نرگس، بطور خصوصی سازمان داده بود.

او همچنان با اتهامات اضافی مواجه میباشد.

محاکم برما تقریباً ۹۰ تن از فعالین طرفدار دیموکراسی را در هفتۀ های اخیر بعرصه های طولانی زندان محکوم کرده است.

هفتۀ گذشته، یک دستۀ حد اقل ۱۴ ناراضی باتهام سازمان دادن احتجاجات علیۀ حکومت به ۶۵ سال زندان محکوم شدند.

بعضی از ناراضیان از زندان بدنام انسین به زندان های دور دست حتی ۱۶۰۰ کیلومتری انتقال داده شده اند.

کشورهای غربی این محکومیت ها را محکوم کرده و خواستار آزادی زندانیان شده اند.

نمایندۀ حقوق بشر ملل متحد برای برما و سایر متخصصین ملل متحد از رهبران نظامی برما تقاضا کرده اند تا این ناراضیان را مجدداً بطور منصفانه ای محاکمه کنند.

XS
SM
MD
LG