لینک های دسترسی

تدویر صدو یازدهمین کانگرس - بحث روی اقتصاد علیل


قرار است یک صدو یازدهمین کانگرس ایالات متحده امروز سه شنبه تدویر یابد. انتظار میرود که اقتصاد علیل کشور تمام وقت روز های اول جلسات کانگرس را احتوا کند.

روز دوشنبه براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در مساعی برای فراهم نمودن یک محمولۀ تازۀ تحریک اقتصادی که بتواند تصویب فوری کانگرس را بدست آرد، با رهبران مجلس سنا و نمایندگان ملاقات کرد.

رئیس جمهور منتخب از اعضای کانگرس امریکا میخواهد تا بخاطر ایجاد سه ملیون شغل، حدود ۷۵۰ ملیارد دالر را برای بهبود بخشیدن جاده ها، پلها، وسایل انتقال جمعی و مکاتب تصویب نمایند.

در عین زمان، حجم و ترکیب واقعی مجلس سنا هنوز مورد سوال است.

مقامات در ایالت شمالی منی سوتا، تقرر ال فرانکین دموکرات و کمدین سابق تلویزیون را که برای احراز کرسی مجلس سنا در انتخابات ماه نوامبر برنده شده بود، تصویب کردند.

اما مشاورین نورمن کولمن، رقیب جمهوری خواه میگویند، نتایج انتخابات را بچالش میگیرند. آنها میگویند که در شمارش بعضی آرا دست بازی شده و تعدادی دیگرهرگز شمار نشده است.

XS
SM
MD
LG