لینک های دسترسی

روسیه - کمک به سکتور امور دفاعی افغانستان


حکومت افغانستان میگوید، روسیه یک تقاضای حامد کرزی رئیس جمهور را برای کمک در سکتور دفاعی افغانستان پذیرفته است.

یک بیانیۀ دفتر آقای کرزی حاکیست که دیمتری میدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه طی نامۀ عنوانی رئیس جمهور افغانستان گفت که روسیه برای کمک درامور دفاعی افغانستان آماده است .

از قول آقای میدڤیدیڤ گفته شده است که مناسبات دفاعی، همکاری موثر بین دو کشور را سبب شده و در قسمت اعادۀ امنیت در منطقه کمک خواهد کرد.

بیانیۀ ریاست جمهوری افغانستان حاکیست که آقای کرزی این تقاضا را در ماه نوامبر سال گذشته بعمل آورده است . در بیانیه گفته نشده است که این دو کشور چگونه همکاری کنند.

روسیه قوای بین المللی در افغانستان عسکر ندارد. حدود ۷۰ هزار عسکر تحت رهبری ایالات متحده و ناتو در آن کشور با حکومت افغانستان در جنگ علیۀ طالبان کمک میکنند.

این جنگ از سال ۲۰۰۱ بدینطرف در افغانستان مشتعل بوده است.

XS
SM
MD
LG