لینک های دسترسی

لاس انجلس تایمز: روسیه، ایالات متحده و قضیه افغانستان


روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره ١٦ فبروری خویش در مورد معامله داد و گرفت روسیه و امریکا بر سر قضیه افغانستان مینویسد که روسیه میخواهد به حکومت اوباما این پیام را برساند که امریکا میتواند مساعی نظامی اش در افغانستان ادامه دهد، ولی نه بدون کمک روسیه.

لاس انجلس تایمز مینویسد، در روزهای اخیر، مقامات روسی به ندای ناتو در وا گزاری راه های تدارکاتی پاسخ مثبت دادند، اما در عین حال، روسها دو ملیارد دالر را به قرغزستان، در برابر مسدود ساختن پایگاه امریکایی پرداختند.

این پایگاه در مبارزه با طالبان از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد.

روسیه در یک معامله متضاد خود را در گیر میبیند. از یک طرف این کشور از تحرکات امریکا در کشورهای سابق شوروی در اسیای میانه، شاکی است، و از طرف دیگر، به اثر پایین آمدن نرخ تیل، احساس امنیت اقتصادی درین کشور از میان میرود و اقتصادش دستخوش بحران گردیده است.

به عقیده یک تعداد از ناظران، روسیه در صدد آنست تا با غرب به نحوی کنار آید و روزنه ای را باز بگزارد. بنابرین افغانستان در نزدیکی روسیه که می تواند خطری را به امنیتش متوجه سازد، بهترین روزنه ایست که می شود با غرب در این مورد همکاری نماید.

بنابران روسها از یک طرف دست همکاری دراز می کنند، از طرف دیگر بدست دیگر شان قمچین می شورانند.

روس ها از تحرکات امریکا در اسیای میانه بیم دارند و نمی خواهند امریکاییان را در سرحدات شان ببینند و از طرف دیگر ازین نیز هراس دارند که افراطیون مسلمان جمهوریتهای جنوب این کشور را نا ارام سازند.

لاس انجلس تایمز مینویسد تحلیل گران چنین می اندیشند که افغانستانی که در آن صلح پایدار موجود باشد به نفع روسها است. در همسایگان این کشور، کشورهایی موجود اند که از لحاظ قبیلوی با افغانستان قرابت دارند، واین قرابت می تواند د شواریهای را به این کشورها بوجود اورند.

همسایه گان شمالی افغانستان با روسیه روابط بسیار نزدیک دارند.

لاس انجلس تایمز ادامه داده می نویسد هرگاه وضع درافغانستان خرابتر شود به همان اندازه سیل بی امنیتی ها کشور های همسایه و سرحدات جنوب روسیه را نیز تهدید خواهد کرد زیرا درین نواحی مسلمانان زیادی زیست دارند.

لاس انجلس تایمز می نویسد که برخی از ناظران به این عقیده اند که باید روسیه در صدد آن نباشد که پایگاه امریکا در قرغزستان مسدود شود، برعکس روسیه باید بکوشد این پایگاه توسعه یافته و امریکا در ثبات افغانستان موفقیت بدست آورد.

زیرا این پایگاه برای سرکوبی طالبان دارای اهمیت می باشد.

XS
SM
MD
LG