لینک های دسترسی

زد و خورد بین پولیس و احتجاج کنندگان در باجوړ


شاهدان در پاکستان میگویند، در یک مشاجره خشونت بار بینپولیس و احتجاج کنندگان در منطقهقبایلی باجور در نزدیک سرحد افغانستان، حد اقل یک تن هلاک شده است.

کسانیکه شاهد صحنه بودند میگویند، پولیس جهت پایان دادن به احتجاج امروز چهار شنبه کهمردم در آن شروع به پرتاب سنگ بر قوای امنیتی کردند، شلیک کرد.

احتجاج کنندگان خواستارحصول جبران خسارهبرای املاک شان بودند که در عملیات نظامی صدمه برداشته است.

ظرف یک سال اخیر قوای پاکستانی درگیرنبرد های جاری با طالبان و تندروان مرتبط با القاعده در باجور بوده است.

مامورین پاکستانی اخیراً با سران قبایلی محلی که قول دادند از پناهدادن به تندروان خوداری خواهند کردو آنها را به توقف حملات شان متقاعد خواهند ساخت، توافق نمودند.

مردمی که در ساحه زیست میکنند، شاملمهاجرینپاکستانی و افغان میگردندکهدر سال ۲۰۰۰ بخاطر خشک سالی، افغانستان را ترک دادند.

XS
SM
MD
LG