لینک های دسترسی

Breaking News

هیلری کلنتن کنفرانس هاگ در مورد افغانستان را مؤفق خواند


هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده کنفرانس هاگ در مورد افغانستان رامؤفق و گرد آورندۀ جامعۀ بین المللیعلیه القاعده و استحکام دهندۀ ملل متحد خواند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفتاین کنفرانس به دلیل تاکیدی کهجامعۀ جهانی بر افغانستان نمود یک روز مهم بود و آنچه که انتظار آن میرفت بدست آورد.

درین کنفرانس به نظریات اطرافجهان گوش داده شد که همه با یک صدا سخن گفتندو همه ضرورتپشتیبانی از مردم افغانستان را در مساعی آنها برایتقویۀخدمات امنیتی شان ، استحکام اقتصاد و نهاد هایشان و همکاری با همسایگان شان برای ایجاد یک منطقۀ مصؤندرک میکنند.

خانم کلنتندر آغاز این کنفرانس مطبوعاتی همچناناز مذاکرات دو جانبۀ که با یک تعدادشخصیت های اشتراک کننده داشت یاد آور شد و گفت با حامد کرزی رئیسجمهور افغانستان ملاقات کرده است که نقش کلیدی را در فراهم آوری رهبریبرای کشورشبازی میکند.و در بارۀچگونگیهمکاریبرای تطبیقسفارشاتبر رسیستراتیژیککه اخیراًبه هدایت رئیسجمهور اوباما تکمیل گردیدمذاکره کرده است.

خانم کلنتن همچنان گفت با وزرای خارجۀ پاکستان ، روسیه ، جاپان نیز ملاقات و در بارۀمبارزه با افراط گرائی ، پیشرفت در مورد افغانستان وسایرمسایل دو جانبهو کنفرانس کشور های کمک کننده کهدر هفدهم اپریل در جاپان دایر خواهد شد مذاکره کرده است.

وقتی از وزیر خارجۀ ایالات متحده در بارۀ ملاقاتریچارد هولبروک بامعاون وزارت خارجۀ ایران و امید همکاریبا ایران در افغانستان سوال شد گفتامروز یک روز مهم برای افغانستان بود و پیشرفتهاید زمینۀ تعهدبه حصولپیروزی و امنیت بعمل آمد.

خانم کلنتن گفتایالات متحده، ایران و همه کشور های کهدرینجا جمع شده اندمنافع مشترکی دریک افغانستان با ثبات و با امن دارند و نظریاتی که نمایندۀ ایران ارائه داشتمفکوره های واضحی را پیشکش نمودکه همه آنرا تعقیب خواهیم کرد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده این ملاقات را مختصر، بدون مطالب اساسی و صمیمانه خواند و گفت موافقه شد که تماسها ادامه یابد و افزود به هدایت او یاد داشتی هم به نمایندۀ ایران در مورد سر نوشت سه تبعۀ ایالات متحده که در ایران لا درک میباشند داده شد و از ایران خواسته شده است که معلوماتیفراهم سازد.

خبر نگار تلگراف از وزیر خارجۀ ایاتمتحدهسوال نمود کهشما گفته ایدبا طالبانمیانه رو تماسگرفته شودولیآیا به معنیگفتگو با دهشت افگنان نیستچیزی که واضحاًتا کنون سیاست ایالات متحده نبوده است ؟

خانم کلنتن جواب داد نه به این معنی نیستآنچه گفته شدهپالیسیحکومت افغانستان و درک یک تعداد کشور هاست کهطالبان مرکب تندروانی هستند که به افراط گرائی متعهد میباشندکه با آنهااحتمالاً هیچگونه چانسهر گونه آشتی و توامیت آنها به جامعه وجودندارد.

ولیتخمین ما اینست کهاکثریت زیادجنگجویان طالبانو تعداد مردمی که به این داعیهمتعهد نیستندبیشتر از بیچارگیبه آنهاپیوسته اند.و بنا برانپیشنهاد نه تنهامصالحهبلکهفرصت دادن به آنهاکه به جامعۀ افغانی به پیوندندو یا شاید همبه کاری گماشته شوند و یا کمک شوند که ملکیت های برایزراعتبدست آورند ، فکر میشود تعداد زیادی در بین طالبان وجود دارند که چنین پیشنهادی را قبول خواهند کرد.

یک خبر نگار افغان در مورد ستراتیژی جدید و موقف و حقوق زنان دراناز وزیر خارجۀ ایالات متحده سوال نمودخانم کلنتن گفت تعهد دوامداربهزنان و دختران افغان وجود داردبرای رفاه و آسایش آنها، تعلیماتآنها ، مراقبت های صحی از آنها، توامیت کامل آنها به جامعهکه وزیر خارجه گفت شخصاًبه آن مثلرئیسجمهور اوباما بسیار متعهد است، لذا این یک موضوع مایۀ نگراین کاملایالات متحده است و در صدد طرقیبرای فراهم آوردن فرصتهای بیشتربرای زنان و دختران افغان است.

XS
SM
MD
LG