لینک های دسترسی

تجلیل از روز ملی ذروی در ایران


توقع میرود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مرحلۀ جدید توانائی تولید انرژی ذروی آن کشور را در حالی اعلام نماید که ایران پنجشنبه را منحیث "روز ملی ذروی" تجلیل میکند.

روز چهارشنبه آقای احمدی نژادی به اصفهان عزیمت نمود. این شهر مرکزی ایران دارای دستگاه تولید انرژی ذروی میباشد.

گزارش های خبری از آن کشور میرساند که رهبر ایران تازه ترین پیشرفت تولیدی را با کورۀ ذروی انبار آبی شهر اراک مرتبط میسازد.

اداره ذروی ملل متحد تا هنوز تشخیص کرده نتوانسته که ایا دستگاه اراک، که ایران میگوید برای تحقیقات صلح آمیز بوده، میتواند برای استفادۀ نظامی مبدل شود یا نه.

روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد دوباره تکرار نمود که ایران در صدد ساختن سلاح ذروی نمیباشد.

بخاطر پروگرام ذروی، بشمول غنی سازی یورانیم، ایران تحت سه دسته تعزیرات بین المللی قرار دارد.

XS
SM
MD
LG