لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر


در الجزایر امروز مردم در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای میدهند که وسیعاً انتنظار میرود در آن رئیس جمهور بر سر قدرت ، عبدالعزیز بوتیفلیقه، برای سومین دور پیهم بریاست جمهوری آن کشور انتحاب گردد.

آقای بوتیفلیقه امروز پنجشنه بوقت محل با اعضای خانواده خود برای رای دادن به مرکز رایدهی حومه « البیار» رفت. او با پنج رقیب بشمول « لوئیزا هنون »، اولین زن برای احراز ریاست جمهوری الجزایر مواجه بوده است.

و اما از هنگامیکه یک تغییردر قانون اساسی الجزایر به بوتیفلیقه اجازه داد برای یکدور پنج ساله دیگر برای ریاست جمهوری مبارزه کند، از رقبای خود پیوسته پیشی داشته است.

بعضی از رهبران احزاب مخالف تغییر در قانون ا ساسی الجزایر را تشبیه به یک کودتا کرده اند. دو حزب عمده مخالف سیاسی در الجزایر با انتحابات جاری مقاطعه کرده اند.

بوتفلیقه رسماً منحیث یک نامزد مستقل مبارزه کرده است و اما سه بزرگترین حزب سیاسی در الجزایر ، طرفداری شانرا از او ابراز داشته اند . این احزاب مجموعاً زیاده از ۸۰ ٪ کرسی های پارلمانی را بدست دارند .

قرار است بیشتر از ۲۰ میلیون الجزایری ثبت نام شده امروز پنجشنبه رای بدهند. نتیجه آن فردا جمعه اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG