لینک های دسترسی

امریکا تعدادی از  متخصصین ملکی را برای کمک به افغانستان اعزام میدارد


ایالات متحده تعدادی از متخصصین ملکی را برای کمک در حکومت داری و بلند بردن ظرفیت ها بنابر ستراتیژی جدید ایالات متحده به افغانستان اعزام میدارد.

ایان کیلی سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده ضمن صحبت با خبر نگاران در مورد اعزام متخصصین ملکی به افغانستان گفت هدف اصلی مامورین ملکی در کابل و ساحات دیگر تقویۀ ظرفیت های مامورین حکومت افغانستان در تمام سطوح و کمک در استحکام مناسبات بین حکومت و مردم است.

وی گفت طرح اعزام ملکی ها کاملاً با طرح نظامی توامیت دارد و شراکت مستحکم بین ملکی ها و نظامیان ایالات متحده را منعکس میسازد.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت گماشتن ملکی ها با تعبیۀ واحد های نظامی ایالات متحده که با آنها کار خواهند کرد، همزمان ساخته شده است و در اوایل تابستان امسال آغاز خواهد شد و تا اوایل سال آیندۀ عیسوی دوام خواهد یافت.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید وزارت خارجه تا کنون بیش از پنجاه غیر نظامی را مشخص ساخته که اوایل تابستان وظایف شانرا اشغال خواهند کرد.

وی گفت این زنان و مردان متعهد پنجاه در صد افزایش را در تعداد غیر نظامیان ایالات متحده که هم اکنون در بیرون از کابل توظیف میباشند، نشان میدهد.

این اشخاص تازه وارد در شرق و جنوب افغانستان ، ساحاتکیه افزایش عساکر ایالات متحده دران مناطق در نظر گرفته شده، توظیف خواهند شد.

وی گفت صد ها غیر نظامی دیگر به تعقیب آنها فرستاده خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید وزارت خارجه مامورین اضافی خدمات خارجی ایالات متحده را قبلاً به افغانستان فرستاده و امریکائی های با کفایت دیگر را از سکتور خصوصی استخادم میکند که اکثر آنها تجارب وسیع در افغانستان و یا عملیات ملکی- نظامی دارند.

وی میگوید کار مندان غیر نظامی آموزش مختصری بشمول امور نظامی خواهند گرفت تا مؤثریت اعظمی با ورود به افغانستان داشته باشند.


آقای ایان کیلی سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید ایالات متحده با حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن در مورد تعداد درست مورد نیاز وحضور آنها در سر تاسر افغانستان همکاری میکند.

وی می گوید ایالات متحده به بر رسی طرح گماشتن غیر نظامیان امریکائی بمنظور معلوم نمودن ضرورت غیر نظامیان بیشتر جهت رفع نیازمندی های که در ساحه مشخص خواهد شد ، ادامه میدهد.

سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایالات متحده برای تامین بررآورده شدن حقوق افراد در زمان درست آن از تمام مراجع استخدام و طرز العمل های ابتکاری استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG