لینک های دسترسی

شدت جنگ در مناطق قبایلی


مامورین پاکستانی میگویند جنگ میان قوای امنیتی و تندروان طالب روز دوشنبه در مناطق قبائلی پاکستان شدت یافته، باعث کشته شدن حداقل ۱۴ تن گردید.

مقامات میگویند تندروان شلیک راکت را به قرارگاه های قوای نظامی پاکستان در وزیرستان جنوبی و شمالی بروز یکشنبه آغاز نمودند.

مامورین امنیتی پاکستان میگویند قوای نظامی با حملات هوای پاسخ داده و تندروان را در چندین قریه در آن منطقه مورد هدف قرار دادند.

چهارده تن درین درگیری کشته شد. آنها میگویند، اکثریت کشته شده گان، تنروان اند. چندین زن نیز درین عملیات کشته شده است.

حکومت پاکستان مبارزه را علیۀ تندروان در روز های اخیر آغاز نموده که هدف آن بیت الله مسعود، رهبر طالبان در وزیرستان جنوبی میباشد.

از دو ماه بدین طرف، قوای نظامی پاکستان با تندروان در وادی سوات در ایالت صوبه سرحد در حال جنگ میباشد.

XS
SM
MD
LG