لینک های دسترسی

سفر براک اوباما به روسیه


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بقصد انجام مذاکرات با رهبران روسیه که بطور وسیعی انتظار میرود که عمدتاً روی موضُوع کنترول اسلحه متمرکز باشد، به ماسکو مواصلت کرد.

پاولا ولفسن خبر نگار صْدای امریکا از ماسکو گزارش میدهد که آقای اوباما همچنان با مردم روسیه نیز در تماس خواهد شد. این سفر در دو بخشِِِ منسجم تقسیم شده است.

اول رئیس جمهور اوباما با دیمتری میدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه منفردانه مشوره خواهد کرد. بعد توجهش را بر بهبودی روابط با مردم روسیه متمرکز خواهد ساخت.

آقای اوباما قبل از عزیمت جانب ماسکو در مصاحبۀ با آژانس اسوستیتد پرس گفت، مسایل زدیادی است که با رئیس جمهور میدڤِدیڤ مورد بحث قرار دهد که در آن مساعی جانشین نمودن پیمان کاهش سلاح ستراتیژیکی است که معیاد آن در ختم سال جاری بپایان میرسد.

"فکرمیکنم که ما خواهیم توانست به بعضی مسایل مهم رسیدگی نمائیم. یک چوکات را برای پیمان بعد از ستارت ترتیب خواهیم کرد که تعداد کلاهکهای ذروی در هر دو جناح روسیه و امریکا را کاهش دهد.

اما رئیس جمهور اوباما همچنان در مورد پوتین صحبت نمود که رئیس جمهور سابق روسیه بود و دارای قدرت زیتاد است.

"من فکر میکنم این امر مهم است که در حالیکه ما با رئیس جمهور مید ڤید یڤ به جلو حرکت میکنیم، آقای پوتین درک میکند که طرز تقرب زمان «جنگ سرد» به روابط روسیه و امریکا، کهنه شده است.

اما علیرغم توجه به موافقۀ ستارت، مامورین قصر سفید تاکید میدارند که روابط روسیه و امریکا در قرن ۲۱ باید بسیار فراتر از مباحثات اسلحه باشد.

و آنها خاطر نشان میسازند که بخش دوم مسافرت رئیس جمهور اوباما در ماسکو، شامل یک خطابه و یک سلسله مباحثات با نمایندگان جامعۀ مدنی و مخالفین سیاسی آنکشور خواهد بود.

سارا مندلسن، کارشناس امور روسیه در مرکز مطالعات ستراتیژیک در واشنگتن است. او روی پروژۀ کار میکند که هدف آن آوردن روسها وامریکایی در ساحاتیست که از حقوق بشر گرفته تا خریداری منازل قابل استطاعت را در بر میگیرد.

مندلسن میگوید وی معتقد است که روسها در بارۀ براک اوباما و مشی ها و اعتقادات وی بسیار مسایل را باید بدانند.

"اگر صادقانه بگویم، فکر نمیکنم که روسها در بارۀ وی آگاهی بسیار زیادی داشته باشند. و من فکر می کنم که حتی فقط صحبت در مورد سوابق و مسیر شخصی وی بخاطری بسیار مهم خواهد بود که این سوابق شخصی یک تعداد زیاد روسهایی را چلینج میدهد که طرز تفکرخ اصی دراین مورد دارند که ما کی هستیم و تاریخ ما چیست."

ثبوت چالشی که رئیس جمهور اوباما در روسیه بان مواجه است در یک سروی تازه روسها دیده میشود که توسط شاخۀ نظر پرسی بین المللی یونیورستی مری لند انجام شده است.

سروی دریافته که فقط ۲۳ فیصد روسها بررئیس جمهور اوباما اعتماد دارند که در امور بین المللی کار درستی انجام میدهد.

XS
SM
MD
LG