لینک های دسترسی

بلند ترین درجه حرارت در قطب شمال


حرارت در قطب شمال طی ۲۰۰۰ سال گذشته در بلند ترین درجه خود رسیده است. درجه حرارت در ۱۰۰ سال گذشته با بلند رفتن تولید و صعود گاز کاربن موسوم به گاز های گلخانه، بلند رفته است.

مطالعه نشر شده در ژورنال ساینس، تاریخ جیوگرافیکی ۲۰۰۰ سال را با استفاده از مطالعه یخچال های طبعی و رسوب دریاچه ها برای تعیین درجه سابقه درجه حرارت در فصل تابستان در قطب شمال ثبت نموده است.

دیریل کوفمن نویسنده برازنده و پروفیسور سانیس و محیط در پوهنتون اریزونای شمالی میگوید گرم شدن هوا طی ۵۰ سال گذشته سایکل و یا دوران طبعی سرد سازی را مختل ساخته است.

او میگوید بلند رفتن درجه حرارت با افزایش صعود گاز کاربن همراه بوده و میکانیزم و قوه دیگری را که بتواند توضیح دهد چرا پروسه طبعی سرد سازی توقف و به عقب برگشته است، در اختیار نداریم.

دوره سرد شدن زمین ۷۰۰۰ سال قبل آغاز شد. درجه حرارت در قطب شمال بین قرن ۱۶ و اواسط قرن ۱۹ که به نام "قرن یخ" مسمی شده است، به پائین ترین خود رسید. و علت اساسی بطی شدن عملیه سرد سازی دین دوره به اصطلاح"لنگش" در چرخش زمین بود.

بعضی ها میگویند مسول گرم شدن زمین "لنگش" در محور چرخش زمین بوده است، نه فعالیت های انسان. ولی مطالعات تازه نشان میدهد که این لنگش که بر میزان تابش آفتاب بر زمین در فصل تابستان تاثیر دارد، مسول تمایل دراز مدت عملیه سرد سازی در قطب شمال است – عملیه که طی نیم قرن گذشته توقف و به عقب برگشته است.

مطالعات نشان میدهند که زمین به اندازه .۲ درجه سانتی در هر هزار سال در حال سرد شدن بوده است.

ولی در دو هزار سال گذشته، دهه اخیر گرم ترین بوده است که اوسط آن ۱.۴ درجه سانتی گرید بلند است. اگر عملیه سرد سازی به شکل طبعی خود ادامه میافت، درجه حرارتبه مراتب پلییتر از این رقم میبود.

کوفمن میگوید تحقیقات او علاوه است به مدارکی که تولیدات گاز های گلخانه ای نیز مسول گرم شدن زمین میباشد.

"به نظر من نقطه مهم این است که چرخش بطی زمین هزاران سال را دربر بگیرد تا زمین وارد مرحله یخبندان گردد و تخته های ضخیم یخ بر قاره ها مستقر شوند.

کوفمن میگوید شواهد نشان میدهد که گرم شدن اخیر قطب شمال غیر طبعی بوده و گاز های گلخانه در مورد نقشی داشته است. او میگوید وقت آن فرا رسیده است تا برای کم ساختن تولید گاز کاربن جدا اقدام نماییم.

XS
SM
MD
LG