لینک های دسترسی

Breaking News

عدم بر گشت نمایندۀ خاص ملل متحد به ماموریتش در افغانستان


مامورین ملل متحد میگویند، معاون نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستانبعداز منازعۀ با آمرش رویچگونگی رسیدگی به اتهامات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، دوباره بکارش بر نخواهد گشت.

این مامورکه نخواستند نام شان افشا شود روز چهارشنبه گفتند پیتر گلبریث امریکایی نمایندۀ ملل متحد در افغانستان را با اتخاذ یک موقف علنی شدید علیۀ تقلب فراگیر در رای گیری روز بیست آگستخشمگین ساخت. کای آیده نارویژی آمر گلبریث، ترجیح داده که در عقب صحنه فعالیت نماید.

ملل متحداعلامۀ رسمیدررابطه باموقف گلبریثانتشار نداده ولییک ای میل به لادرسبی بی سیگالبریثگفته استتا جائیکه او میداند تا کنون بر کنار نشده است.

معاون کای آیدهروز ۱۳ سپتمبر عازم ایالات متحده شده مقامات این اقدام او رابی اهمیت جلوه داده و گفته اند توقع دارند او بزودی به کابل بر گردد.

مامورین انتخابات افغانستان در سعی برای حل هفته ها بلا تکلیفیدر مورد نتیجه انتخابات، نمونه های آرای انتخابات مورد مناقشۀ ماه گذشته را دوباره شمار میکنند.

XS
SM
MD
LG