لینک های دسترسی

مسئله افغانستان و ادامه مباحثات در واشنگتن


در حالیکه رئیس جمهور براک اوباماو مشاورین وی به بررسی روی مشی افغانستان دوام میدهند، قانون گزاران امریکایی بدرخواست شاناز قوماندانان نظامی نیز دوام داده اند که ارزیابی شان از اوضاع در افغانستان را مستقیماً به کانگرس گزارش دهند.

مباحثاتروز پنجشنبه در مجلس سنای امریکاروی این موضُوع متمرکز بود که آیا چنین گزارشقبل از آنکه رئیس جمهور اوباما تصمیمی روی دوام ماموریت درافغانستان بگیرد، به کانگرس ارائه شود؟

جمهوریخواهان و دیموکراتها روی این موضُوع اختلافی ندارند که جنرال نظامی ستنلی مککرستل قوماندان ایالات متحده وناتو باید درکانگرس گواهی دهد. اما سوال در اینجاست که چه وقت.

یک توافق دو حزبی موجود است که یک گزارشمستقیم از جانب جنرال مککرستل و جنرال دیڤِید پت ری یس، رئیس ارکان حرب ایالات متحده در حالی که کانگرس ستراتیژی امریکا را در ارتباط به تقاضا های تمویل جنگ را تحت غور قرار میدهد، مفید وضروری خواهد بود ؟

اما رئیس جمهور اوباما و مشاورین وی روی این موضوع که آیا عساکر بیشتری به افغانستان اعزام شود، تصمیم نهایی را معطل کرده اند. در عین زمان جمهوریخواهان در اقلیت تقاضا هایشان را برای گواهی دهی شدت بخشیده اند.

مباحثات شکل دو تعدیل رقابتی را گرفتهکه درلایحۀ تخصیصیۀ مصارف دفاعی در مجلس سنا تحت غور قراردارد.تعدیل جان مک کین جمهوریخواه گواهی قوماندانان امریکایی را در جریان ۴۵ روز ویا نه دیر تر از ۱۵ نوامبر تقاضا میدارد. او میگوید کانگرس ومردم امریکا باید ارزیابی نظامی روی افغانستان را دیر ترنی بلکه زودتر بشنوندیعنی قبل از آنکه رئیس جمهور اوباماروی این ستراتیژی تصمیماتخاذ کند.

"آیا ما تا زمانیکه تصمیمی در مورد اتخاذ گردد، یک استماعیۀ را روی یکی از عاجلترین وقایع و بزرگترین موضوُع عصر ما نخواهیم داشت؟ آیا ما شاهدانی را در محضر کمیته های تخصیصیه نخواهیم داشت".

اما کارل لڤن دیموکرات که ریاست کمیتۀ خدمات مسلح سنا را بعهده دارد در مقابل میگوید جمهوریخواهان میخواهند قوماندان نظامی را علیۀ رئیس جمهوربرقابت وادارند.

باساس تعدیل کارل لڤن بعد از آنکه رئیس جمهور اوباما تصامیمش را اتخاذ کند، استماعیه هایی روی ستراتیژی ومنابعی بر گزار خواهد شد که جنگ در افغانستان ایجاب میکند.

ما باید باین عملیۀ سنجش و تعمق فرصت‌ عملی شدن بدهیم. ما نباید سعی نمائیم که در زمنیه بزور دخالت کنیم ویاقوماندان میدان جنگ را در موفقی قراردهیم کهآیا در محضر عام دربارۀ مشوره دادن به قوماندان اعلی اردو گواهی میدهد؟

با اضافۀگواهی دادن جنرال های اردویعنی مککرستل و پت ری یس ، لڤن و مککین گواهی رابرت گیتس وزیر دفاع، هلری کلنتن وزیر خارجه و مایک ملن رئیس لوی درستیز های قوای مسلح امریکا را نیزپیشنهاد کرده اند.

جمهوریخواهان به حضور یابیهای اخیر جنرال مک کرستل بشمول یک حضور یابی در اواخر ماه گذشته در پروگرام خبری تلویزیونی سی بی اس و یک خطابه در انستیتوت مطالعات ستراتیژیک لندن بروز پنجشنبه اشاره میکنند.

جان بوئینر رهبرجمهوریخواهان در مجلس نمانیدگان میگوید، اگر قصرسفید سفر لندن را تصویب کرده میتواند، پس مککرستل باید در کانگرس گواهی دهد تا مردم امریکا را در زمینۀ درک چالشها و ستراتیژی پیروزی وی کمک کند.

رئیس جمهور اوباما گفته است تا زمانیکه درمورد یک ستراتیژی درست مطمئن نباشد، تصیمیمش را اعلام نخواهد کرد.

اما جمهوریخواهان اشاره میکنند که رئیس جمهورشاید تجدید نظر ویاعقب گرد شدید ستراتیژی یی را که در اوایل سال اعلام کرد ه بودتحت غور قرار داده است و آنها سوال میکنند که باوجودیکه ارکان کلیدی گزارش مککرستل ماه گذشته در گزارشهای مطبوعاتی نشئت کرده، چرا اتخاذ تصمیماینقدر وقت را گرفته است.

مچ مکانل رهبر جمهوریخواهان در مجلس سنامیگوید:"از آن جائیکه هیچ سترایژی یی بدون تصویب مردمموفقنخواهدشد، رئیس جمهور بدون شک میخواهد به مردم امریکا توضیح دهد که چرا او در نظر ندارد که پلان مککرستل را یا قبول ویا رد کند. این بخصوص واقعیت دارد که یک سترایژی مقابله با شورش طلبیواقعاً یک تعهد بزرگ عساکر و منابع و تحمل بزرگقوای مسلح و مردم را نیز ایجاب میکند".

مجلس سنای امریکا تعدیل سناتور لفن را در لایحۀ تخصیصیه۲۰۱۰ دفاعی با ۶۰ رای در برابر ۳۹ رای ‌تصویب کرد و تعدیل سناتور مککین را با ۵۹ رای دربرابر ۴۰ رای رد نمود.

قوماندان نیرو های امریکا در شرق میانه و آسیای مرکزی بروز پنجشنبه اظهار داشت زمانیکه ملاقات ها در مورد ستراتیژی آینده افغانستان در هفته آینده در قصر سفید ادامه یابد، مامورین بیشتر روی مباحثات خاص در مورد اینکه ایالات متحده و نیرو های ائتلاف در افغانستان چه باید انجام دهند، معطوف خواهد بود. جنرال دیوید پت ری یس اضافه نمود که موضوع چگونگی منابع مورد ضرورت برای طرق مختلف نیز بزودی شامل این مباحثات خواهد شد

دو ملاقات برای هفته آینده در قصر سفید تعین شده است، که رئیس جمهور براک اوباما در مورد حرکت به پیش را در افغانستان با مامورین ارشد حکومت خود و قوماندان های نظامی برای سه ساعت در هر ملاقات مورد مباحثه قرار خواهد داد. جنرال پت رئ یس این صرف وقت را توسط رئیس جمهور فوق العاده خواند.

جنرال پترئیس خطاب به حضار در واشنگتن گفت که تا بحال مباحثات در مورد اهداف بوده است و بصورت وسیعی در مورد برآوردن این اهداف صحبت بود. ولی وی میگوید این وضع زمانی تغیر خواهد کرد که سوال نیازمندی ها برای شیوه های مختلف ستراتیژی مطرح گردد.

"وقتی در مورد اهداف و مقاصد صحبت میشود و بعد شیوه های متفاوت و مختلف برای برآوردن این اهداف و مقاصد مورد بحث قرار میگیرد، در آنوقت باید بهایی روی آن گذاشته شود. و در این بها در نهایت تعداد عساکر هم احتمالاً گنجانیده خواهد شد".

جنرال پترئیس از صحبت در مورد ماهیت مباحثات در قصر سفید خودداری نمود. ولی وی دیدگاه خود را تکرار کرد که بهترین راه مبارزه با دهشت افگنان از طریق مبارزه وسیع ضد شورشیان به شیوۀ است که وی در عراق از آن استفاده نمود که در ستراتیژی فعلی رئیس جمهور برای افغانستان شامل میباشد. این شیوه مستلزم نیرو های بیشتر برای تامین امنیت، حمایت از مصالحه و کمک به حکومت محلی برای استحکام اداره میباشد. بعضی از مامورین امریکایی بیشتر طرفدار یک روش محدود تر هستند که استفاده از نیرو های خاص و قوای هوایی برای هدف گیری دهشت افگنان القاعده میباشد.

جنرال پترئیس اظهار داشت این بسیار اهمیت دارد که مانع بقدرت رسیدن دوبارۀ طالبان در افغانستان شد زیرا این مسله منطقه را بی ثبات خواهد ساخت که شامل پاکستان هم میشود. جنرال پترئیس که بصورت وسیعی در رابطه به تغیر دادن اوضاع در عراق در زمان قوماندانی خود بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ امتیاز گرفته است میگوید ائتلاف باید درک عمیق تری را از ساخت و بافت جامعه افغانستان بدست آورد تا قادر گردد دست مصالحه را با جنگ جویان خورد رتبه و میان رتبه طالبان دراز نماید.

در اوایل روز پنجشنبه در لندن، جنرال اردو ستنلی مک کرستل قوماندان نیرو های امریکا و ائتلاف در افغانستان در یک گردهم آیی گفت که اگر حکومت برایشان کار پیدا کند، بین ۵۰ تا ۸۰ در صد از جنگجویان طالبان شاید از جنگ دست بکشند .

تقاضا عساکر اضافی جنرال مک کرستل بزودی بخشی از مباحثات در قصر سفید خواهد بود. وی بر اساس ستراتیژی رئیس جمهور اوباما که در ماه مارچ اعلام شد و حال تحت بررسی قرار دارد، این تقاضا را نموده است.

جنرال مک کرستل اشاره کرد که وی تصور نمی کند که یک روش محدود که فقط متوجه دهشت افگنان القاعده باشد، در دراز مدت موثر باشد.

"ستراتیژی که افغانستان را در یک موقعیت ثایت قرار ندهد، احتمالاً یک ستراتیژی کوتاه بینانه خواهد بود.»

جنرال مک کرستل میگوید هدف نهایی فراهم آوری امنیت کافی در بیشتر ساحات افغانستان است تا کشور قادر گردد به سوی ترقی ثوق یابد".

ارزیابی سری جنرال مک کرستل از اوضاع افغانستان که هفته گذشته در روزنامه واشنگتن پوست بچاپ رسید میگوید برای اینکارتا زمانیکه اردوی افغانستان به تعداد کافی و شایستگی کافی برسد به عساکر بیشتر ضرورت است

بروز پنجشنبه، مک کرستل اظهار داشت که اینکار شاید چندین سال را در بر گیرد:

"پیشنهاداتی را که ما برای رشد نیرو های امنیتی افغانستان یعنی اردو و پولیس، مطرح میکنیم پیش بینی میکند که میزان این رشد در سال ۲۰۱۳ بحد اعلی خواهد رسید یعنی تا چهار سال دیگر. فعلاً مشکل است. این هدف آسانی نیست که حاصل شود و کار های زیادی است که ما باید انجام دهیم تا به این مرحله برسیم. و آنان باید بحد کافی موثر گردند، و برای اینکار باید رهبران تربیه شوند، لوژستیک، انکشافات و دیگر چیز هائیکه برای عملیات اردو و پولیس نیاز است، باید آماده گردد".

ارزیابی جنرال مک کرستل میگوید ائتلاف فقط یکسال وقت دارد تا پیشروی های اخیر طالبان را به عقب راند، در غیر آن خطر شکست میرود. ولی بروز پنجشنبه، وی اظهار داشت که محدوده زمانی میتواند تا اندازه انعطاف پذیر باشد. وی گفت اگر قوای ائتلاف ستراتیژی و روش های درست را در افغانستان در پیش گیرد و تعهد خود را نشان دهد، شاید زمان بیشتری در اختیار داشته باشد.

XS
SM
MD
LG