لینک های دسترسی

Breaking News

وضع پناهندگان در جهان


آنتونیو گوتیررس کمشنرعالی پناهندگان ملل متحد میگوید کشور های زیادی روز بروز در های شانرا بروی افرادی میبندند که درصدد پناهندگی اند و زندگی هزاران نفر را که از ترس تعقیب قانونی و اذیتیاجنگ فرار میکنند درمعرض خطر قرار میدهند. گویتیررس می گوید، کاهش فرصت ‌های پناهندگی یکی از نگرانی های بزرگی بود که در کنفرانس یک هفته یی سال جاری پناهندگان مورد بحث قرارگرفت

آنتونیو گوتیررس کمشنر عالی پناهدگان ملل متحد کاهش محل زندگی پناهندگان را بسیار متاثر کننده خواند. در حالیکه مناطق پناهندگی برای آنهایی که به پناهندگی ضرورت دارند کمترو کمتر میشود بگفتۀ وی خطرات برایکار مندان بشری نیزافزایش مییابد.

کمشنر عالی پناهندگان ملل متحد میگوید، محیطی که کارمندانامور بشری کار میکنندمشکلتر و خطرناکتر میشود. او میگوید برای کارمندان امور بشری دسترسی به مردمی که نیازمند کمک هستند، مشکلتر میشود. در بسا موارد، مثل منطقۀ جنگزدۀ دار فور سودان سازمان های غیرحکومتی از آنکشور خارج ساخته شده اند.

او میگوید، بحران جهانی اقتصاد ، بیکاری و احساس بی امنیتی باعث شده که کشور های ثرومند بطور روز افزونی در هایشان را بروی پناهدگان ببندند.

"واقعیت اینست که ما شاهد آنیم که چندین کشوردربرابر افراد کشور های بیگانه یا خارجی در بدست آوردن قدرت در کشور های آنها، وهمچنان فشار احساس ترس وخوف نمایند ، بعضی حکومات دسترسی مردمی رابه قلمرو کشور هایشان محدود میسازندکه به مصؤونیت ضرورت دارند.نه تنها این، بلکه ما شاهد طرزالعملیهای بسیارشدیدتر برای بدست آوردن موقف پناهندگی و یا سایر انواع محافظت هستیم".

کمشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان جهان میگوید، در حالیکه امکانات پناهندگی روز بروز کوچکتر وکوچکتر میشود ،مردم به روشها وتدابیر مذبوحانه تری دست میزنند. بسیاری بدام قاچاقبران انسان ها میافتند که با آنها سورفتاد مینمایند. بسیاری دیگر با استفاده از قایقهای قاچاقبران برای رفتن به خلیج عدن و یا بحیرۀ مدیترانه هنگام فرار، جانشان را از دست میدهند.

او میگوید اشخاصی که از افریقا و آسیا درصدد پناهندگی هستند وقتی به اروپا میرسند با روش بسیار سرد مواجه میشوند. بسیاری توقیف شده ودر بساموارد به برگشت توسط بحر وادارمیشوند. او سیستم پناهندگی اروپا را بیکار خواند.

گویترریس میگوید، آمیختۀ از بحران اقتصادی جهان و بحرانات اجتماعی با تاثیرات تغیرات اقلیم و کمبود روبه افزایش مواد غذایی آب وانرژی در عمیق ساختن منازعات و جنگها کمک میکند.

"کارمندان امور بشری با این معمای مشکل مواجه اند. کار های زیادی انجام یافته میتواند و هر روز منابع کمتر وکمتری برای حمایت از آن کار ها در دسترس است . و این فضای بسیار مشکلی را برای فعالیتهای بشری در جهان امروز ایجاد کرده است".

ادارۀ پناهدنگان ملل متحد گزارش میدهد که در حدود ۴۲ ملیون نفر در سراتاسر جهان بخاطر جنگها و تعقیب قانونی از مناطق بومی شان بیجا شده اند. این سازمان میتواند برای ۲۵ ملیون نفر آنها کمک کند.

گویترس میگوید خطرناک ترین عملیات این اداره، در پاکستان وافغانستان است . او گفت کشورهایی چون جمهوری دیموکراتیک کانگو نیز بسیار خطرناک تلقی میشوند.

XS
SM
MD
LG