لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: شبکه های مغلق مالی در خدمت طالبان


اریک شمت برای روزنامه نوشته است، طالبان در افغانستان شبکه های مغلق مالی را استفاده نموده تا برای عملیات نظامی شان پول جمع آوری کنند. آنها صد ها میلیون دالر را از تجارت مواد مخدر، اختطاف ها، جزیه و اهانۀ کشور خارجی بدست می آورند که مامورین امریکایی میگوید کوشش میکنند آنرا متوقف سازند.

به نقل از مامورین افغان و امریکایی، طالبان سیستم مالی را بالای کشت، پروسس و انتقال مواد هروئین، و سایر محصولات، مانند گندم که در مناطق تحت ادارۀ آنها زرع میشود، وضع نموده اند. طالبان نمایندگان خود را به کشور های شرق میانه ارسال نموده اند تا برای شان پول جمع آوری نمایند.

نیویارک تایمز افزوده، تخمین نمودن درآمد سالانۀ طالبان وسیعاً متفاوت میباشد. به نقل از مامورین وزارت دفاع ایالات متحده و ملل متحد، تنها پول بدست آمده از مواد مخدر بین 70 تا 400 میلیون دالر میباشد. ولی راه های دیگر منابع مالی آنها تلاش های مامورین امریکایی و ناتو را غیر موثر ساخته است. و مامورین امریکایی اعتراف میکنند که باوجود تلاش های شان طی سال گذشته، درین عرصه کامیاب نبوده اند.

توانائی طالبان در جمع آوری پول تصمیم حکومت اوباما را بخاطر اعزام عساکر بیشتر به آن کشور مغلقتر میسازد. تا هنوز معلوم نشده است که اعزام 10 هزار عسکر پیادۀ بحری در هلمند تاثیر پایداری بخاطر متوقف ساختن منابع مالی شورش گرائی داشته باشد.

مامورین امریکایی همچنان روی این موضوع بحث میکنند که آیا سرکوبی و از بین بردن مزارع کوکنار دهقانانی را خشمگین نمی سازد که زندگی شان به حاصل آن مرتبط است.

نیویارک تایمز از کنیت کتزمن، کارشناس شرق میانه و سابق تحیلیلگر سی آی ای میگوید عملیات آنها به اندازۀ ساده و ارزان است که حتی میتوانند آنرا با پول بدست آمده از مالیات تجارت های کوچک و اهانه ها ادامه بدهند.

ریچارد هولبروک، نمایندۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید در گذشته تنها فکر میشد که تمام پول طالبان محصول مواد مخدر میباشد، ولی اهانه های خارجی دومین منبع تمویل شورش گرائی میباشد.

ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده در یک گزارش محرم تخمین نموده که رهبران طالبان سال گذشته 106 میلیون دالر را ذریعۀ اهانه ها از خارج از افغانستان بدست آورده اند که شامل کمک افراد عادی از عربستان سعودی، پاکستان، ایران، و بعضی کشور های خلیج میباشد.

درین قسمت برنامه توجه نماید به مطلب روزنامۀ واشنگتن پوست در مورد مذاکره با طالبانی که تحت شرایط میخواهند به زندگی عادی آغاز نمایند.

تلاش ها بخاطر راضی ساختن شورشیان میانه رو تا سلاح خود را به زمین گذاشته و با حکومت افغانستان بپیوندند، جز عمدۀ استراتیژی حکومت رئیس جمهور براک اوباما خواهد بود.

روزنامه از مامورین امریکایی نقل قول نموده که روی این امر این بدون درنظر داشت تصمیم رئیس جمهور بخاطر اعزام عساکر تمرکز صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG