لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی بحیث رئیس جمهور جدید و عکس العمل ها


زمانیکه کمیسون انتخابات افغانستان بعد از انصراف آقای عبدالله، برگزاری دور دوم انتخابات را فسخ و آقای کرزی را برنده اعلام نمود. عکس العمل های تقریباً مثبت از جانب شرکای عمدۀ افغانستان و ملل متحد ابراز گردید.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب دوبارۀ کرزی را بحیث رئیس جمهور افغانستان تبریک گفت، ولی خلاف معمول او جزیات مکالمۀ تلیفونی خود را با رهبر جدید افغانستان با رسانه ها درمیان گذاشت.

"این باید زمانی باشد که ما صفحۀ جدیدی را بنگاریم که اساس آن حکومتداری بهبود یافته، تلاش های جدی تری بخاطر محو فساد اداری و تلاش های مشترک بخاطر تسریع تربیۀ قوای امنیتی افغانستان تا مردم افغانستان توانائی محافظت از کشور خود را پیدا کنند".

آقای اوباما علاوه نمود که مردم ایالات متحده و در مجموع غرب آمادۀ همکاری با حکومت جدید افغانستان است. به همین گونه کارشناسان مسائل سیاسی در واشنگتن نظریات مشابۀ دارند. بعد از اعلام کمیسون انتخابات افغانستان و تعین رئیس جمهور جدید، لیسا کُرتیس، کارشناس امور افغانستان در ادارۀ تحقیقاتی هریتیج میگوید که اکنون وضع نامعلوم سیاسی افغانستان تا یک اندازه روشن شده، ولی مشکلات به جای خود مانده است.

"فکر میکنم در مورد انتخابات وضاحتی ایجاد شده است، ولی مشکل مشروعیت حکومت افغانستان تا هنوز باقی مانده است. آنچه که ایالات متحده و جامعۀ جهانی باید تمرکز نمایند، آنها باید رئیس جمهور کرزی را واردار بسازند تا امورات را نسبت به دور اول ریاست جمهوری خود به شکل متفاوت تری انجام بدهد".

خانم کُرتیس پیشنهاد میکند که آقای کرزی باید خود را از جنگسالاران و اشخاص بی کفایت دور ساخته و کابینۀ کارائی را تشکیل بدهد تا با ایالات متحده و جامعۀ جهانی برای انشکاف و بهبود زندگی مردم افغانستان کار نمایند. این کارشناس امریکایی ادعا میکند که منازعات دو ماه گذشته تاثیرات نامطلوب خود را بر انظار خارجیان در رابطه به افغانستان ایجاد نموده است.

زمانیکه آقای کرزی محمد قسیم فهیم را بحیث کاندید معاونیت خود انتخاب نمود، تعدادی سازمان های دفاع از حقوق بشر گزارش دادند که آن قوماندان دوران جنگ با قوای شوری و طالبان مرتکب جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر شده است. ولی آقای فهیم و آقای کرزی این ادعا ها را رد نمودند، ولی رسانه ها وقتاً فوقتاً درین مورد مطالبی را نشر میکنند که بعد از پیروزی کرزی، دست داشتن احمد ولی کرزی در قاچاق مواد مخدر و این موضوع دوباره مطرح گردید. لیسا کُرتیس درین مورد میگوید

"فکر میکنم امکان دارد که کرزی با برداشتن گام های جدی نشان بدهد که حکومتداری موثری را انجام داده برای مردم افغانستان خدماتی را انجام میدهد. ولی قبول میکنم که این چالش بزرگی میباشد".

از سوی دیگر، حامد کرزی یک روز بعد از انتخاب دوباره اش بحیث رئیس جمهور افغانستان، در پاسخ به نگرانی و توقعات مردم افغانستان و غرب، تعهدات تازۀ را در بخش تشکیل حکومت، محو فساد اداری و بهبود حکومتداری نمود.

"تلاش نهای خود را میکنیم تا سوالاتی که افغانستان با آن مواجه است، و آروز های که مردم افغانستان به حکومت شفاف و موثر دارند برآورده شود. و در عین حال، و کمک های که از مردم کشور های خارجی برای ما داده میشود، بشکل درست و موثر توسط سازمان های خارجی و حکومت افغانستان به مصرف برسد".

آقای کرزی در مورد جزیات و مشخصات پلان کاری حکومت آیندۀ خود صحبت نکرد. و به شکل عمومی تلاش نمود تا روی نگرانی ها و توقعاتی که از میرود صحبت نماید. آقای کرزی گفت که در حکومت آیندۀ خود تلاش خواهد کرد حکومت ملی را تشکیل داده تا بازتاب دهندۀ همه جوامع افغانی باشد.

درحالیکه آقای کرزی از تمام مخالفین خود، بشمول طالبان، دعوت به عمل آورد تا در حکومت آیندۀ او سهیم باشند، نفوذ روز افزون طالبان و گروه های مخالف روند مصالحۀ ملی را مغلتر میسازد. ولی لیسا کُرتیس میگوید عملی ساختن روند مصالحۀ ملی سادۀ نخواهد بود.

باوجود ادعا های حقوقی نتنها در داخل افغانستان، بلکه در بین حلقات سیاسی خارجی، جامعۀ جهانی انتخاب دوبارۀ کرزی را پذیرفت. ولی چالش های سیاسی، فساد گستردۀ اداری و تامین امنیت چند جزء فهرست طولانیی میباشد که در سر راه حکومت جدید قرار دارد.

XS
SM
MD
LG