لینک های دسترسی

نتایج مثبت مجادله جهانی با ملاریا


تعدادی از کشور ها نتایج عمدۀ را در مجادلۀ محو ملاریا بدست آورده اند، ولی مامورین هشدار میدهند که نیاز به پول بیشتر است تا این مرض کشده کاملاً از بین برود.

سازمان جهانی صحت روز سه شنبه گزارش سال ٢٠٠٩ ملاریا را نشر نموده، میگوید طی هشت سال گذشته ٣٩ کشور توانسته آن مرض را که توسط پشه انتقال میابد، تا ٥٠ در صد کاهش بدهند.

گزارش همچنان دریافته که استفاده از پشه خانه های دوا زده شده و دوا های ملاریا افزایش میابد.

مامورین منابع مالی بیشتر را عامل این پیشرفت میدانند. سازمان جهانی صحت ١،٨ میلیارد دالر را در مجادله ملاریا به مصرف رسانید، که نسبت با مصارف سال گذشته ٨٢ در صد تفاوت داشت.

تا هنوز، مامورین امور صحی میگویند درین مبارزه سالانه به پنج میلیارد دالر نیاز است، بخاطریکه تعداد زیاد کشور های آسیب پذیر تا هنوز تلاش دارند شیوع مرض را تحت کنترول آورند.

XS
SM
MD
LG