لینک های دسترسی

اظهارات شواری امنیت ملل متحد در مورد اهداف تعزیرات


شورای امنیت ملل متحد تدابیر جدیدی را تصویب نموده تا مطمین باشند که تعزیرات جدید اشخاص، شرکت ها و سازمان های دقیقی را هدف قرار بدهد که با القاعده و طالبان مرتبط اند.

روز پنجشنبه قطعنامۀ شورای امنیت با آرای مجموعی تصویب گردید که شخصی را مسول میسازد تا درخواستی های را ارزیابی نماید تا نام چه اشخاصی از فهرست تعزیرات حذف شود.

تعزیرات در سال 1999 علیه طالبانی وضع شده بود که نخواستند اسامه بن لادن، رهبر القاعده را تسلیم نمایند که به دهشت افگنی متهم شده بود. تعزیرات – که در برگیرندۀ منع سفر، تحریم مهمات و مسدودی دارائی است – بعداً بر القاعده نیز وضع گردید.

اتریش، که اکنون ریاست کمیتۀ نظارت بر تعزیرات ملل متحده را عهده دار است، میگوید بررسی تقریباً 500 فرد و ادارات در آن لست صورت خواهد گرد.

XS
SM
MD
LG