لینک های دسترسی

اتهام قتل به کارمندان شرکت خصوصی امنیتی


دو قراردادی سابقۀ مرتبط به شرکت خصوصی امریکایی بلک واتر روز پنجشنبه در ارتباط به قتل دو افغان طی سال گذشته دستگیر شدند.

مامورین نظامی ایالات متحده میگویند جستن کانون و کریس دروتلف بتاریخ 5 می سال 2009 در مرکز افغانستان ذریعۀ موتر درحال سفر بودند که با حادثۀ ترافیکی مواجه شدند. مقامات میگویند، آن قراردادی ها، که حین وقوع حادثه در وظیفه نبودند، بر موتری گلوله باری را آغاز نمودند که بطرف آنها در حرکت بود. آنها چنین تصور نمودند که راکبین آن موتر برایشان تهدیدی را مواجه ساخته بود. حداقل یک تن جراحت برداشت.

در صورتیکه به جرم قتل محکوم شوند، حکم اعدام آنها صادر خواهد شد.

آن قراردادی ها به شرکت پاراونت کارمیکردند که، بخش فرعی بلک واتر بود. آن اشخاص در بین چهار قراردادی قرار دارند که بعد از حادثه بخاطر اجابت نکردن با شرایط قرارداد، منفک گردیدند.

شرکت بلک واتر در گلوله باری سال 2007 در بغداد نیز دست داشت که باعث قتل 17 غیر نظامی عراقی گردید.

XS
SM
MD
LG