لینک های دسترسی

مقید تر شدن آزادی در سراسر جهان


فریدم هاوس، سازمان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده میگوید آزادی در سراسر جهان برای چهارمین سال متواتر مقید تر شده است.

این کاهش نشان دهندۀ مقیدتر شدن آزادی درین گزارش در تاریخ 40 سالۀ آن سازمان میباشد.

مسول تحقیق آن اداره گفت مقید تر شدن آزادی ها تقریباً در تمام نقاط جهان، خصوصاً افریقا، امریکایی لاتین، جمهوری های شوروی سابق و شرق میانه مشهود بود.

آن سازمان سرکوبی احتجاج کنندگان در تهران، توقیف فعالین در چین و قتل خبرنگاران و فعالین حقوق بشر را نمونۀ از سرکوبی ها میداند.

آن گروه میگوید آسیا شاهد پیشرفت های عمده در آزادی ها بوده، درحالیکه افریقا شاهد مقیدتر شدن قابل ملاحظه بوده است.

آن سازمان میگوید شرق میانه تا هنوز بحیث مقید ترین مناطق جهان باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG