لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی هند در سعی جهت مذاکره با طالبان


وزارت خارجۀ هند میگوید، آنکشور شاید آماده باشد تا باوجود نگرانی های موجود در بارۀ گروه طالبان افغانستان ، باآنها در تماس شود.

آی ام کرشنا طی مصاحبه که در روزنامۀ تایمزآف اندیا روز شنبه نشرشد، وزیر خارجۀ هند گفته که آنکشورمایل خواهد بود تا به مباحثات چانس دهد.

تبصره های وی متعاقب یک کنفرانس بزرگ روی افغانستان بمیزبانی لندن این هفته صورت گرفت که در آن قریب ۷۰ کشوراز طرحی طرفداری کردند که تعدادی طالبان با استفاده از مشوقهای پول نقد،در جامعۀ افغانستان دوباره شامل ساخته شوند.

کرشنا گفت ،اگر طالبان سه شرط را بپذیرند هند خواهد توانست با آنها داخل تماس شود. آن سه شرط: قبول کردن قانون اساسی افغانستان ، قطع علایق با القاعده وسایر گروه های دهشت افگن و محکوم کردن دهشت افگنیست .

وزیرخارجۀ هند ناراحتی کشورش را با طالبان تکرارکرد که بحیث یک گروه دهشت افگن با ارتباطاتی با القاعده تلقی میشود. اوگفت با درنظرداشت تجریۀ هند، مشکل خواهد بود که بگفتۀ او طالبان خوب را از بد جدا کرد.

هند ملیارد ها دالررا در کمک های بشری و انکشافی در افغانستان مصرف کرده تا بتواند حمایت مردم را بدست آورده و مانع تندروان اسلامیستی گردد که امنیت منطقوی آنکشور را تهدید میکند.

XS
SM
MD
LG