لینک های دسترسی

Breaking News

"قومندانان امریکایی روبرو با دسپلین قویتر در افغانستان"


روزنامهُ واشنگتن پوست در شماره ۶ جنوری خود مقاله را در رابطه به افغانستان تحت عنوان قوماندان های امریکایی با دسپلین قوی بخاطر ناکامی ها در میدان جنگ روبرو شده اند، به نشر رسیده و میگوید: اردوی امریکا یک تعداد قابل ملاحظۀ از قوماندانان خود را بخاطر شکست های اخیر در جنگ افغانستان بصورت بی سابقۀ مورد سرزنش قرار داده است، و این نمایانگر فشار از جانب رهبران اردو روی قوماندان هاست تا مسئولیت حوادث عمده را که شامل کشته شدن عساکر و یا مجروح شدن آنان میشود، بر عهده گیرند.

روزنامهُ واشنگتن پوست میگوید مدتی است که تحقیقات جدی در مورد همچو حوادثی صورت میگیرد و این روش جدیدی برای اردوی امریکا است که قبلاً روی تصامیم قوماندان ها اطمینان داشتند ولی حال آنرا به برسی میگیرند. قبلاً سرزنش های برای دسپاین در مورد کشته شدن مردم ملکی اجرا میشد و حال در رابطه به کشته شدن و یا مجروح شدن عساکر هم عملی میشود.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید در یکماه اخیر حداقل پنج قوماندان در جنگ افغانستان نامه های سرزنش آمیز را دریافت داشته اند و یک قوماندان ششمی هم یک نامه رسمی تا اندازۀ سرزنش آمیز را دریافت داشته است. گفته میشد یکی از دلایل این تحقیقات و سرزنش های ناشی از فشار های سیاسی از جانب کانگرس ایالات متحده بر اردو و دلایل دیگر آن تجربه رهبران اردو در جنگ میباشد که به آنان اجازه میدهد تا عساکر پائین رتبه تر را مورد بررسی قرار دهند.

روزنامه واشنگتن پوست در مقاله دیگر خود در شماره ۶ فبروری گزارشی را تحت عنوان تحقیقات نشان میدهد که یک پایگاه سرحدی ایالات متحده در افغانستان آسیب پذیر گذاشته شد را بچاپ رسانیده و میگوید:

بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که بروز جمعه بنشر رسید، تاخیر در مسدود نمودن یک پایگاه دور افتاده نظامی امریکا در شرق افغانستان منجر به آسیب پذیر بودن این پایگاه گردیده است. در خزان سال قبل، ۸ امریکایی در اثر حمله ۳۰۰ شورشی به این پایگاه بقتل رسیدند. گزارش میگوید با تاخیر انداختن مسدود نمودن پایگاه کیتنگ در منطقه کامدیش ولایت نورستان باعث این حمله گردید.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید تحقیقات نشان میدهد که ۶۰ عسکر مستقر در این پایگاه با شجاعت از پوسته خود دفاع نموده و ۱۵۰ شورشی را بقتل رسانیدند. ولی این گزارش همچنان میگوید که این عساکر در محلی مستقر بودند که هیچ ارزش تکنیکی و یا ستراتیژیک نداشت و قابلیت های استخباراتی و نظارتی به محلات دیگر رسانیده میشد. عساکریکه در این پایگاه وظیفه اجرا نموده بودند میگویند در طول پنج ماه که در آن پایگاه که اطراف آن تپه ها میباشد، وظیفه داشتند ۴۷ بار مورد حمله قرار گرفتند.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید به همین علت تصمیم گرفته شد تا این پایگاه را هر چه زودتر مسدود کنند ولی پلان مسدود شدن پایگاه که برای اواسط تابستان معین شده بود بخاطر کمبود وسایل انتقال و جمع آوری استخبارات به تاخیر افتاد. گزارش میگوید قوماندانان باید وضع دفاعی پایگاه را بهتر میساختند و استخبارات حاوی معلومات در مورد پلان حمله بزرگ به پایگاه را مورد تحلیل قرار میدادند.

XS
SM
MD
LG