لینک های دسترسی

تصمیم حامد کرزی برای شامل شدن دونماینده خارجی درکمیسیون شکایات انتخاباتی


وحید عمر سخنگو ریاست جمهوری بروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت در جریان دیدار حامد کرزی با استیفن میستورانماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که صبح امروز صورت گرفت تصمیم گرفته شد تادر کمیسون سمع شکایات انتخاباتی برعلاوه سه عضو افغان دونماینده از سوی ملل متحد نیز معرفی شود.

اقای عمر گفت در این دیدارروی برگذاری انتخابات پارلمانی در افغانستان صحبت شد ونماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد ازهمکاری های تخنیکی ولوژستیکی برای برگذاری انتخابات پارلمانی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد.

سخنگو رئیس جمهور افغانستان از ان توافقاتی نیز یاداور شدکه در کمیسون سمع شکایات برعلاوه سه عضو افغان دونماینده از سوی یونما وملل متحد نیز معرفی شوند.

وحید عمر گفت در این دیدار توافق شد تا دوعضوغیر افغان کمیسون شکایات انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی از طریق ملل متحد وتوسط یونمامعرفی بدارند.

وحیدعمر گفت هردوجانب تاکید نمودند که برگذاری انتخابات پارلمانی برای مردم این کشور سرنوشت ساز میباشد.

درانتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی افغانستان وبخصوص دردومین دور انتخابات ریاست جمهوری کمیسون سمع شکایات که دران سه نماینده خارجی ودو نماینده افغان شرکت داشتن بیش از یک ونیم ملیون رای باطل اعلان شد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان ماه گذشته فرمانی را صادر نمود که به اساس ان کمیسون شکایات انتخاباتی را افغانی ساخت.

وحید عمر این شایعات رارد نمود که گویا رئیس جمهور افغانستان در زیر فشار جامعه جهانی حاضر شد تا دو نماینده ملل متحد نیز در کمیسون سمع شکایات انتخابتی حضور داشته باشند اقای عمر گفت این مسله فشار نه بلکه مسله درک ما از پروسه است که بلاخره میخواهیم به ان برسیم از سوی دیگرشورای وزیران افغانستان طرحی را به تصویب رسانید که بر اساس ان حکومت تصمیمی گرفت تارخصتی هامامورین دولت از یک روز به دوروز افزایش یافته است به اساس این طرح بجای یک روز رخصتی جمعه دو روز جمعه وشنبه مد نظر گرفته شده است وبرای مامورین دولت درچهل ساعت کار در پنج روز مد نظر گرفته شده است ومامورین حکومت مکلف هستند تا در یک روز هشت ساعت کار نمایند به اساس این طرح مامورین بروز پنج شنبه باید تا ساعت یک بعد از ظهر بوظیفه ادامه بدهند.

مقامات نزدیک به رئیس جمهور افغانستان میگویند که قرار است رئیس جمهورکرزی در جریان هفته اینده بنا به دعوت رسمی مقامات کشور چین به ان کشور سفر بدارد.

وحید عمر سخنگو ریاست جمهوری هدف سفر رئیس جمهوری افغانستان به کشور چین راصحبت روی همکاری های منطقوی و بحث روی مسایل اقتصادی نشان دهی نموده گفت در این سفر رئیس جمهور افغانستان را برعلاوه مقامات دولتی یک گروپ بزرگ از تجارملی افغان نیزهمراهی میدارد.

XS
SM
MD
LG