لینک های دسترسی

اميد تازه در مورد زندانيان افغان که در جمهورى ايران محکوم به اعدام اند


از زمان پخش خبر موجوديت بيش از پنج هزار زندانيان افغان در جمهورى ايران که تعداد زياد آن محکوم به اعدام اند، تلاش هاى مقامات افغان ادامه داشته و با گذشت هر روز کسب شدت ميگرد.

به دليل اين که ميثاق يا موافقتنامه دوجانبه ميان جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلامى افغانستان در خصوص تبادله و انتقال محکومين به حبس در جمهورى اسلامى ايران به تصويب مجلس شوراى اسلامى نه رسيده بود، اميد چندان وجود نداشت.

ولى امروز در آخرين روز سال ١٣٨٨ مقامات حکومت در جلسه عمومى ولسى جرگه اطمينان دادند که درين راستا اميد تازه پيدا شده است.

مقامات جمهورى اسلامى ايران در تماس هاى اخير ضمن اين که از موجوديت سه هزار زندانى محکوم به اعدام اظهار بى اطلاعى کرده اند از تصويب موافقتنامه دوجانبه انتقال محکومين به حبس در مجلس شوراى اسلامى ايران هم آگاه نمودند.


کبير فراهى، معين سياسى وزارت امور خارجه که به روز شنبه در جلسه عمومى ولسى جرگه به نماينده گان مردم درين زمينه معلومات داده گفت:

" آقاى مالکى سفير جمهورى اسلامى ايران در کابل مژده داد که موافقتنامه انتقال محکومين به حبس جديدا به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است و جهت طى مراحل نهائى به شوراى نگهبان محول شده است که به زودى مرعى الاجرا بودن آن اعلام خواهد شد."

پس از استماع اظهارات آقاى فراهى نماينده گان مردم در ولسى جرگه اين تماس هاى اخير حکومت را اميد وار کننده توصيف کرده گفتند: ممکن است اين گفتگو ها منجر به يافتن راه حل براى معضله زندانيان افغان در جمهورى اسلامى ايران و انتقال مصوون آنان به کشور گردد."

عبدالستار خواصى، منشى اول ولسى جرگه که قبلا در ترکيب هيات پارلمانى به ايران سفر نموده از موجوديت رقم درشت زندانيان افغان محکوم به اعدام به رسانه ها گزارش کرده بود، انکشافات اخير در قضيه زندانيان افغان را به فال نیک گرفته گفت:

"اين مهم نيست که مقامات ايرانى اظهار بى اطلاعى کرده اند و يا معلومات را موثق نمى خوانند بلکه مهم اين است که چطور بتوانيم جان هموطنان ما محظفوظ شود و چطور بتوانيم که آنها دوباره سالم به کشور بر گردند و حبس باقى مانده را در افغانستان سپرى نمايند.

آنهائى که اظهار بى اطلاعى کردند گفتند که يک راه تفاهم را باز مىکنند يک فال نيک است در راستاى برداشتن يک گام مفيد به خاطر تبادله و استرداد محکومين"

قابل ذکر است که ولسى جرکه افغانستان از زمان نشر خبر موجوديت بيش از پنج هزار زندانى افغان در جمهورى اسلامى ايران روى اين موضوع جلسات متعدد گرفته بحث هاى مکرر نموده حکومت را وادار ساخته بود که درين راستا تلاشهاى جدى نمايند وخود ولسى جرگه هم به تلاشهاى مستمر خود ادامه ميداد تا اين که در آخرين روز سال، اميد وارى تازه درين خصوص پيدا شد.

XS
SM
MD
LG