لینک های دسترسی

Breaking News

جان وود:" عملیات قندهار مساعی سیاسی در کنار عملیات نظامی"


جان وود، کارشناس امور ایران وپاکستان در مرکز مطالعات ستراتژیک در بخش کشورهای جنوب آسیا درمصاحبه با رادیو آشنای صدای امریکا درمورد اهمیت عملیات قندهار و چگونگی ترکیب راه حل نظامی و مصالحه با طالبان و شورشیان بحث کرده است.

جان وود، کارشناس امور ایران و پاکستان درامریکا معتقد است عملیاتی که قرار است درقندهار انجام شود به طور اساسی برای عملیات سرتاسری درافغانستان مهم است.

او می گوید با اطمینان این عملیات برای ناتو و ادامه کار ناتو ومهمتر ازآن برای حکومت افغانستان مهم است.

جان وود می گوید:"این بیشتر یک عملیات سیاسی به نظر می رسد تا اینکه عملیاتی نظامی باشد. منظورم این است که تغییر اوضاع بسیار مهم است تا شرایط خوب باشد و حکومت داری وحکومتی مسئولیت پذیر به مردم افغانستان با یک درجه بالایی ازمشروعیت باشد."

او درادامه سخنش می گوید: بنابراین اولین دستاورد این است که مردم به طرف حکومت خودشان برمی گردند نه به طرف طالبان. به این ترتیب یک جزء نظامی وجود دارد که ازلحاظ نظامی ما تشکیلات نظامی طالبان را شکست میدهیم و البته که جزء سیاسی آن مهمتر است که برای نیل به اهداف درازمدت تر درافغانستان مهم است.

ازآنجایی که بعد ازختم عملیات قندهار، حفظ امنیت آن منطقه به قوای امنیتی افغان واگذار می شود و با توجه به اینکه قوای امنیتی افغان آوازه ناخوشایندی دارند یعنی متهم به فساد اداری و غیرمسلکی بودن هستند حال سوال اینجا است که تا چه حد آنها در حفظ امنیت قندهار بعد ازعملیات موفق عمل خواهند کرد.

جان وود دراین مورد می گوید تغییر و بهبود قابل ملاحظه یی در پلان آموزش اردو و پولیس ملی افغانستان که برای مسلکی ساختن آنها تحت ماموریت آموزشی ناتو درجریان است، وجود دارد.

او می گوید: "آنچه درآنجا بسیار مهم است این است که مسلکی سازی از این جا نشأت میگرد که چگونه قانونیت و اعتماد را بین مردم ایجاد کرد. و این به همان مسئله حکومت داری برمی گردد."

او می گوید شما می توایند پولیس بسیار خوب آموزش دیده و اردوی بسیار خوب آموزش دیده داشته باشید و آنها باید درهم آهنگی با ساختار شفاف و قابل اعتماد حکومت و حاکمیت قانون وعدالت کار کند و حمایت شود، بنابراین تمام این جوانب باید باهمدیگر کارکنند.

اودر ادامه صحبتش به سخنان جنرال مکریستل اشاره کرده می گوید این عملیات به اندازه زیاد وسیع نخواهد بود و نه با یک نقطه قطعی پیروزی، بلکه این یک مساعی دراز مدت است که درابتدا با مرکزیت نظامی است ومهمتر از آن برای دراز مدت این حاکمیت قانون و حضور قوای امنیتی افغان ومسلکی شدن آنها خواهد بود.

اما این عملیات درحالی انجام خواهد شد که حکومت افغانستان رهبری ابتکار مصالحه ملی با آنها را بدست دارد. اما عملیات نظامی و مصالحه چگونه میتواند باهم تطبیق شود؟

دراین باره این کارشناس امور افغانستان و پاکستان می گوید :"ما شاهد ترکیبی از مساعی نظامی و بهبود حاکمیت ملکی ِ قانون و بهبودی های زیربنایی در سطح زندگی و میزانی از مصالحه و تمهیدات سیاسی هستیم واین شامل تمامی این فاکتورها است تا صلح وشگوفانی را درافغانستان وهمسایگان آن بیاورد.

او مساعی سیاسی مصالحه را به حیث امری ناگزیر نمی بیند بلکه آن را به حیث جزء اساسی راه حل دراز مدت درافغانستان می داند.

XS
SM
MD
LG