لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت حداقل هفده احتجاج کننده در قرغزستان


(عکس: AP) هزاران احتجاج کننده در داخل ساختمان پارلمان قرغزستان حجوم برده و به دفتر مدعی العموم در بیشکک درحالی آتش گشودند که احتجاج کنندگان ضد حکومت تظاهرات سرا در سراسر آن کشور آسیای مرکزی ادامه میدهند.

بعد از تصادمات میان پولیس ضد تظاهرات و احتجاج کنندگان مخالف حکومت که باعث هلاکت 17 تن و جراحت 180 تن گردید، حکومت قرغزستان حالت عاجل را اعلام نمودند.

شاهدان عینی میگویند قبل از گلوله باری، پولیس بخاطر پراگنده ساختن احتجاج کنندگان از گاز اشک آور و گلوله های رابری استفاده نمود. احتجاج کنندگان، که استعفی قربانبیک باقیوف، رئیس جمهور را مطالبه میکنند، تلاش نمودند با موتر زره پوش از دروازۀ ساختمان حکومتی عبور کنند.

احتجاج کنندگان همچنان استیشن تلویزیون دولتی را به تصرف در آورده اند. رهبران حزب مخالف میگوید آنها با حکومت مذاکره نموده و خواستار استعفی رئیس جمهور شده اند. آنها ادعا میکنند که حد اقل 100 در تصادمات بیشکک هلاک شده است.

XS
SM
MD
LG