لینک های دسترسی

Breaking News

پایان سفر مصالحه جویانۀ کرزی در واشنگتن


<!-- IMAGE -->

حامد کرزی ، رییس جمهور افغانستان دیدارش از واشنگتن را با ادای احترام به عساکر امریکایی که جان شان رادر جنگ علیه دهشت افکنی درافغانستان ازدست دادند، ختم می کند.

آقای کرزی بروز پنجشنبه همراه با رابرت گیتس، وزیردفاع و مایک مولین، رییس ارکان حرب امریکا و جنرال ستینلی مکریستل به قبرستان ملی آرلنگتن سفر کرد. او درآنجا به کسانی که درعراق وافغانستان کشته شده بودند ادای احترام کرد.

آقای کرزی که بروز سه شنبه با عساکر زخمی امریکایی دیدن کرد مراتب قدردانی خویش را از حمایت ایالات متحده بشمول فداکاری های عساکر امریکایی در جنگ علیه شورشیان بیان داشت.

رهبر افغانستان دراواخر امروز پنجشنبه با قانون گزاران ایالات متحده ملاقات خواهد کرد و با هیلری کلنتن، وزیرخارجه امریکا در جلسۀ پرسش و پاسخ شرکت خواهد کرد.

آقای کرزی دیدارش از ایالات متحده با هدف ترمیم روابط فی مابین خاتمه میدهد. بروز چهارشنبه او و رییس جهمور براک اوباما جبهه متحدی را طی گفتگوهای شان درقصر سفید تقدیم کردند.

آقای اوباما گفت درمورد تنشنجات اخیر گزافه گویی شده است وتعهد ایالات متحد در بخش ثبات وامنیت افغانستان تعهد کرد.

رییس جمهور ایالات متحده همچنین به کاهش تلفات افراد ملکی افغانها توسط قوای ائتلاف که نگرانی عمده رهبر افغان است، وعده داد.

هدف این مذاکرات میان هیات افغان و مقامات امریکایی، عمیق ساختن ارتباطات اولویت های مشترک ِایالات متحده و افغانستان میباشد. این مذاکرات بر اساس جلسات قبلی گفتگو های ستراتیژیک بین ایالات متحده و افغانستان، روی طرز حکومتداری، وضع امنیتی، اقتصاد ، انکشافات اجتماعی و موضوعات منطقوی استوار بود.

رئیس جمهور اوباما و حامد کرزی، همکاری های مشترک و تعهدات خود برای یک شراکت ستراتیژیک بین حکومات و مردم ایالات متحده و افغانستان تصریح نمودند.

در رابطه به مصئونیت آینده افغانستان:

رئیس جمهور اوباما، از شجاعت و استقامت مردم افغانستان برای مقاومت در برابر تندروان خشونتکار تقدیر نمود، که میخواهند اطمینان حاصل نمایند که کشور شان باردیگر پناهگاه مصئونی برای دهشت افگنان، بشمول القاعده نگردد.

رئیس جمهور کرزی سپاسگذاری عمیق خود را از حمایت حیاتینیرو های بین المللی مساعدت امنیتی ۴۶ کشورعضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بیان داشت که شامل مساعی ثبات بخشی هم میشود.

رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی، تصمیم قوی حکومت افغانستان را برای قبول نمودن مسئولیت های رو به افزایش امنیتی، تصدیق نمودند.

آنان از مرام ناتو، برای تعین یک چهارچوکات انتقالی که دراواخر تابستان امسال اعلام خواهد شد، که در استونیا توسط وزاری خارجه آن سازمان بتاریخ های ۲۲ و ۲۳ اپریل به تصویب رسید، استقبال نمودند.

به علاوه، روسای جمهور، تصریح داشتند که توسعه قابلیت های نیرو های ملی امنیتی افغانستان برای کمک به اجرای منظم عملیه انتقال مسئولیت های امنیتی که بر اساس اوضاع جاری میباشد، یک امر ضروری است.

در این ارتباط، حکومت افغانستان از تعهد ایالات متحده برای ادامه حمایت های تعلیمی، وسایل و تقویت نیرو های ملی امنیتی افغانستان استقبال نمود تا آنان قادر گردند بصورت فزایندۀ رهبری حفظ امنیت و دفاع از کشور شان را علیه تهدیدات داخلی و خارجی، متقبل گردند.

رئیس جمهور کرزی، در مورد نیاز به ادامه مساعدت های بین المللی نظامی در قسمت تعلیم و تربیه و فراهم آوری وسایل برای نیرو های امنیتی افغانستان، با رئیس جمهور اوباما هم نظر بود.

با اضافۀ این، ایالات متحده تعهد خود را برای انتقال مسئولیت های امنیتی محبس ها به حکومت افغانستان تکرار کرد. این عملیه از محبس پروان در ماه جنوری سال ۲۰۱۱ آغاز خواهد شد. رئیس جمهور اوباما با تاکید بر احترام ایالات متحده به استقلال و حاکمیت افغانستان، بر آرزومندی قوی خود اشاره نمود که تمام تلاشی ها، دستگیری ها و عملیات زندانی نمودن توسط نیرو های امنیتی افغان اجرا گردد.

وی و رئیس جمهور کرزی، به مشاورین ارشد نظامی خود دستور دادند تا زمان عملیه انتقال را سرعت بخشیده و روشن سازند و همچنان گام های علاوگی را برای رسیدگی به این اولویت حکومت افغانستان، مورد غور قرار دهند.

رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی، بر اهمیت مساعی مصالحه برهبری افغان ها، تاکید نمودند. در این راستا، ایالات متحده حمایت خود را از عملیه مصالحه و ادغام، تعهد نمود.

این عملیه، برای آنانیکه ارتباط شانرا با القاعده قطع میکنند، از خشونت علیه افغانستان دست میکشند، و قانون اساسی افغانستان را محترم میشمرند، یک جایگاه شرافتمندانه در اجتماع باز میکند.

آنان باید حمایت از حقوق بشر و حقوق مساوی زنان را برسمیت بشناسند. ایالات متحده همچنان پلان های تدویر شورای صلح یا جرگه مشورتی را استقبال نموده و مراتب حمایت خود را برای یک عملیه فراگیری که شامل نمایندگان تمام جوامع افغانستان، مرد و زن باشد و آنان به ابراز نگرانی و اولویت های خود قادر باشند، بیان نمود.

در مورد استحکام طرز اداره و توسعه زمینه های اقتصادی:

<!-- IMAGE -->

ایالات متحده تعهد خود را برای مساعدت در اطمینان بخشی از اینکه حکومت افغانستان قادر گردد نیازمندی های مردم خود را از طریق انکشاف نهاد ها و منابع خود، برآورده سازد، تکرار نمود.

رئیس جمهور کرزی مراتب سپاسگذاری عمیق خود را از ایالات متحده برای یک تعهد دراز مدت ملکی برای حمایت از مردم افغانستان ابراز نمود. رئیس جمهور اوباما تعهد نمود که همچنان به مساعدت های بازسازی و اقتصادی ادامه دهد و از تعهدات افغانستان برای ایجاد طرحی برای موثر تر بودن و جوابگویی بیشتر نهاد های ملکی حکومتی در تمام سطوح ملی تمجید نمود.

همچنان، هر دو رئیس جمهور به نیازمندی برای مکانیزم های بیشتر برای ارتقای هماهنگی مساعدت های ایالات متحده که هنوز در داخل حکومت افغانستان، جریان نیافته است، تاکید نمودند.

به اضافۀ اینکه ایالات متحده تعهد نموده که مساعی خود را برای استخدام افراد محلی و استفاده میزان بیشتری از منابع داخلی افغانستان، افزایش خواهد داد.

در رابطه به مبارزه با فساد و افزایش حسابدهی:

هر دو کشور درک میکند که مبارزه علیه فساد، ناشی از هر منبعی که باشد، همچنان در صدر اولویت های افغانستان قرار دارد. رئیس جمهور اوباما، تعهد خود را برای بهبودی تمام اشتباهات در اجراآت قراردادی های حکومت امریکا تصریح نمود.

رئیس جمهور کرزی، باردیگر اظهارات خود را مبنی بر کشانیدن مرتکبین فساد به پای میز عدالت،که در بیانیۀ حلف وفادری خود ابراز نموده بود، تکرار نمود.

در این راستا، دو کشور تصمیم گرفتند تا برای بهبودی حسابدهی در افغانستان از طریق استحکام مکانیزم های عدلی و نادیده گرفتن خطا ها، مشترکاً با هم کار نمایند.

در رابطه به نگهداشت پیشرفت های دیموکراتیک در افغانستان:

رئیس جمهور اوباما از گام های اخیر و الزماتی که توسط حکومت افغانستان برای تقویت نهاد های انتخاباتی افغانستان، برداشته است، استقبال نمود.

وی ورئیس جمهور کرزی بر اهمیت یک انتخابات شفاف و با اعتبار پارلمانی سال ۲۰۱۰، اذعان نمودند. ایالات متحده از رهبری ماموریت مساعدت ملل متحد در افغانستان در هماهنگ نمودن کمک های بین المللی برای حمایت از تقویت بیشتر عملیه انتخابات در افغانستان تقدیر و تعهد کرد که کمک های بیشتر تخنیکی و مالی را برای نهاد های دیموکراتیک افغانستان مهیا خواهد ساخت.

رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوبامابر ضرورت ِاحترام و دفاع از حقوق اساسی انسانها و حقوق مدنی که در قانون اساسی افغانستان، منشور ملل متحد ، معاهدات و میثاق های بین المللی از آن ذکر شده است و افغانستان هم در پای آن امضا نموده است، تاکید نمودند. در این راستا، آنان در مورد اهمیت اختیارات بیشتر مردان و زنان افغان از هر جائی که باشند برای سهم گیری صلح آمیز برای پیشرفت افغانستان، تاکید نمودند.

با در نظر داشت اینکه افغانستان قادر نخواهد بود بدون سهم گیری کامل نصفی از نفوس خود، شکوفا گردد، رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در مورد نقش حیاتی زنان افغان در بازسازی جوامع شان تاکید نمودند و تصمیم گرفته شد تا اقدامات بیشتری برای حفظ حقوق آنان اتخاذ گردد.

دو رهبر یکبار دیگر تصدیق نمودند که قدرت بخشی به زنان و سهم گیری آنان در امور مدنی برای ثبات اقتصادی، حفظ امنیت، اداره سالم و انکشافات در افغانستان حایز اهمیت زیاد میباشد.

در مورد نقش همکاری های منطقوی و جامعه بین المللی:

<!-- IMAGE -->

رئیس جمهور اوباما، با رئیس جمهور کرزی در تقاضا از جامعه بین المللی برای ثابت نگهداشتن حمایت دراز مدت از افغانستان همنوا شد.

هر دو رئیس جمهور بر اهمیت یک ماموریت قوی و موثر مساعدت های ملل متحد در افغانستان تاکید و تعهد نمودند تا با مساعی برهبری ملل متحد برای هماهنگی مساعدت های بین المللی، همکاری نمایند.

در این راستا، رئیس جمهور اوباما اعلام داشت که هلیری کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده سرپرستی هئیتی را در کنفرانس کابل خواهد داشت، که بتاریخ ۲۰ جولایی به میزبانی حکومت افغانستان، دایر خواهد شد.

رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی بر اهمیت همکاری های منطقوی برای ترویج امنیت منطقوی و مبارزه با منابع نا مشروع مالی، جنایت کاران و شبکه های دهشت افگنی، تاکید نمودند.

همچنان، هر دو رئیس جمهور اهمیتحمایت همسایه گان افغانستان را در سهل نمودن تجارت و ترانزیت در منطقه، تائید نمودند، که شامل وسایل و تجهیزات برای ثبات و انکشافات بیشتر در افغانستان میشود.

در رابطه به نگاهی به آینده و شراکت دراز مدت:

ایالات متحده و افغانستان به یک سلسله مذاکرات شدید دو جانبه به سطح عالی متعهد شدند که در سال ۲۰۱۰ به امضای اعلامیه استحکام شراکت ستراتیژیک ایالات متحده و افغانستان منجر گردد، که بر اساساعلامیه شراکت ستراتیژیک ایالات متحده و افغانستان در سال ۲۰۰۵ میباشد.

هر دو رئیس جمهور موافقه کردند که این مذاکرات، گفت وشنود های ستراتیژیک ایالات متحده و افغانستان را تجدید نموده و روی موضوعاتی چون روابط دراز مدت و تعهدات پا بر جا که شامل تمامیت ارضی، امنیت، انکشافات دیموکراتیک و ساختن نهاد ها، انکشافات اجتماعی و موضوعات منطقوی میباشد، توجه خواهد نمود.

انتظار میرود تقویت اعلامیه شراکت ستراتیژیک، آرزومندیو تعهدات مشترک ایالات متحده و افغانستان را برای آینده افغانستان تصریح نموده و واضح سازد که چگونه افغانستان در نظر دارد مسئولیت حفظ امنیت، عدالت و انکشافات را قبول نموده و شرح خواهد داد که چگونه ایالات متحده میخواهد برای تقویت قابلیت های افغانستان برای ثبات و شکوفایی منطقه، همکاری نماید.

XS
SM
MD
LG