لینک های دسترسی

عکس العمل به گزارش مفتشين اسلحه - 2003-01-27


جک سترا، وزير خارجهء برتانيه می گويد گزارش مفتشين اسلحهء ملل متحد نشان می دهد که صدام حسين تفتيش اسلحه را ببازی گرفته است. جک سترا طی صحبتی در بروکسل گفت عراق در عمليه با مفتشين همکاری می کند ولی نه در محتوی. محمد الدوری، سفير عراق در ملل متحد گفت عراق بموجب قطعنامهء ۱۴۴۱ تمام مکلفيت های خود را برآورده ساخته است. به تعقيب گزارش دوشنبه فرانسه، روسيه و چين از ادامهء تفتيش طرفداری کردند. دپلومات ها در ملل متحد اشاره می کنند که مفتشين در مورد جستجوی شان گزارش ديگری در ماهء آينده ارائه کنند.

XS
SM
MD
LG