لینک های دسترسی

آزادی يک دستهء ديگر سياحين در الجزاير - 2003-05-19


گزارش ها از الجزاير حاکيست که 15 سياح اروپائی که سه ماه قبل اختطاف شده بودند، آزاد شده اند.

گزارش ها وضع گروگانان سابق و يا چگونگی آزادی شان را واضح نساخته است. بروز سه شنبهء هفتهء گذشته کماندوهای الجزايری 17 اروپائی ديگر را که اختطاف شده بودند در جريان يک حمله آزاد کردند.

اين سياحين در اواخر ماهء فبروری و اوائل مارچ در صحرای اعظم ناپديد شدند. مقامات الجزاير يک گروهء تندرو اسلامی را مسؤل اين اختطاف ها خوانده اند.

XS
SM
MD
LG