لینک های دسترسی

Breaking News

تائيد وزارت دفاع از گزارشی که مفسرين شواهد کافی نداشتند که عراق اسلحهء کيمياوی دارد - 2003-06-06


وزارت دفاع ايالات متحده تائيد کرده که مفسرين آن وزارت سال گذشته گفتند اطلاعات مؤثق ندارند که نشان بدهد عراق اسلحهء کيمياوی دارد. اما يک نطاق وزارت دفاع ميگويد گزارش ادارهء استخبارات دفاعی همچنان حاکيست که اطلاعاتی در دست داشت که نشان ميداد عراق اسلحهء کيمياوی را توليد و ذخيره ميکند و مفسرين گفتند که بغداد مسلماً قابليت توليد چنين اسلحه را داشت. اين انکشاف در حالی صورت ميگيرد که حکومت بش اين اتهامات را تکذيب می کند که اطلاعات استخباراتی را بوجهی تعبير کرده که جنگ عليهء عراق را توجيه نمايد. حکومت بش ميگويد مطمئن است که قوای ايالات متحده در عراق عاقبت شواهد دقيق را کشف خواهد کرد که ثابت سازد صدام حسين اسلحهء کيمياوی داشت.

XS
SM
MD
LG