لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج پناهندگان افغان در بلجيم - 2003-07-25


حد اقل 300 افغان يک کليسای کاتوليک را در بروکسل، پايتخت بلجيم اشغال نموده عليهء تصميم حکومت بلجيم مبنی بر رد پناهندگی سياسی صدها پناهندهء افغان احتجاج نموده اند.

احتجاج کنندگان ميگويند بخاطر مايوسی ناشی از رد درخواستی بيش از 800 متقاضی در جريان ماهء گذشته اين کليسا را اشغال نمودند.

حکومت وقت ترک کشور را توسط کسانی که تقاضای پناهندگی شان رد گرديده تمديد کرده برای شان بين نه ماه تا يک سال وقت داده تا کارهای شان را تنظيم نمايند.

بسياری از پناهندگان گفته اند تا وقتی در کليسا باقی خواهند ماند که حکومت بلجيم موقف خود را تغير بدهدزيرا شرايط برای بازگشت آنها به افغانستان خيلی خطرناک است.

XS
SM
MD
LG