لینک های دسترسی

گزارش سازمان مراقب حقوق بشر در مورد افغانستان - 2003-07-28


يک گروهء بين المللی مدافع حقوق بشر ميگويد جنگ سالارانی که قسمت زياد اراضی افغانستان را کنترول می کنند يک فضای ترس را ايجاد کرده اند که ممکن است انتقال کشور را بسوی يک دولت عصری بمخاطره بيفگند.

XS
SM
MD
LG